اعتیاد به کار | ویژگی افراد معتاد به کار | پیامدهای اعتیاد به کارایران وکیل | سیاسی و اجتماعی | جامعه شناسیاعتیاد به کار (work addiction)


تعریف اعتیاد به کار


اعتيـاد بـه كـار در فرهنگ عامه مترادف است بـا سـخت كوشـی و شـديداً كاركردن اما اين تعريف نمی تواند كاملاً گويـای پديـده اعتياد به كار باشد زيرا ماهيت اعتيـاد گونـه آن در نظـر گرفته نمی شود. افراد معتاد به كار برای بهتر بودن و كسـب رضـايت در هر حالتی به كار روی می آورند و لذت و خوشی خود را در آنجا جستجو می كنند.


اولـین بـار واژه معتاد به کار به وسیله اوتس کار گرفته شد. در نظر وی معتادان بـه کـار افرادی هستند که نیاز به کار در آنها به حدی زیـاد و افراطـی اسـت کـه ممکـن اسـت خطری جدی برای سلامتی، شادی فردی، روابط درون فـردی و وظـایف و نقـش هـای اجتماعی آنها به وجود آورد؛ چرا که تعهد غیرمعقولی به کار بیش از حد دارنـد و زمـان بسیار زیادی را به طور دلخواه و درونی به فعالیت های کاری اختصاص می دهند.


اسپنس و رابینز نخستین تعریف آکادمیـک و عملـی از واژه اعتیـاد بـه کـار را ارائه کردند. از دیدگاه آنها، اعتیاد به کار از یک مجموعه نگرش ها و برداشت های افراد نشأت گرفته است. آنها معتاد به کار را به شخصی قلمداد می کنند کـه درگیـری در کـار بالا، احساسات جبری بالا یا اشتیاق درونی فوق العاده ای نسبت به کار دارد و لذت کمی از کار خود می برد. 


معتادين به كار، انگيـزه درونی شديدی به كار كردن دارنـد كـه نمـی تواننـد در برابر آن مقاومت كننـد. این انگيـزه مسـتقل از شـرايط محيطی مثل شرايط مالی، جو شرکت، فشار سرپرست، ارتقا شغلی و يـا فـرار از خـانواده اسـت. 


بسـياری از محققـين، اعتيـاد بـه كـار را بـا چهـره ای اعتيـادگونـه می شناسند و زيربنای تئـوريكی آنـرا مشـابه اعتيادهـای ديگر، مثل اعتياد به الكل در نظر می گيرند. اين ديـدگاه نسبت به اعتياد به كار در تحقيقـات رابينسـون مـنعكس شده است كه می گويد: «اعتياد بـه كـار اعتيـادی اسـت همانند اعتياد به الكل، پيشرونده است و در واقع تلاشـی است ناهوشيار برای رفع نيازهای روانی كه ريشه آنها در خانواده است و می توانـد منجـر بـه زنـدگی هـای بـدون سرپرست، اختلال در روابط خانوادگی، مشـكلات شـديد جسمی و حتی مرگ شود.


اعتياد به كار به طور عمده از سه منشا نشات می گيرد كه عبارتند از:


۱-ويژگی های طبيعی فرد نظير عزت نفس، موفقيت طلبی، شخصيت نوع A ،شخصيت وسواسی و نياز به كسب موفقيت؛


۲-بستر هنری – اجتماعی مانند حضور در خانواده ای استرس آور و يا قرار گرفتن در فضای رقابتی ياد گيرنده؛


۳-مشوق های رفتاری نظير پاداش و تنبيه در شرکت.


هر يك از عوامل مذكور مي توانند بر شكل گيری اعتياد تأثير بگذارند، اما اعتياد به كار زمانی به طور سريع ايجاد می شود كه هر سه دسته عوامل مذكور وجود داشته باشد.


تفاوت پر کار بودن و اعتیاد به کار


کیفیت زندگی کاری گاه در بین برخی از کارکنـان، عملکـرد را از حالـت رقـابتی و بهینه خارج می کند و جنبه پرکار بودن و تعهد به کار جـای خـود را بـه اعتیـاد بـه کـار می دهد. 


اعتیاد به کار با پر کار بودن متفاوت است. افراد پر کار، کار را به عنوان امری واجب انجام می دهند و گاه آن را یک وظیفه ارضـاکننده مـی داننـد ولـی معتادان به کار، کار خود را به عنوان چیز امنی در نظر می گیرند که به آن خو گرفته اند و نیاز فراوانی به آن دارند.


افراد پر کار می دانند چگونه و در چه زمانی محدوده ای برای کار خود قائل شوند تا بتوانند به طور مناسب در کنار خانواده و دوستان حضور یابند ولی کار برای معتادان به کار بالاترین اهمیت را در فهرست امور زندگی دارد و به خاطر الزامـات کـار نمـی تواننـد زمـان کـافی بـه خـانواده و دوسـتان اختصاص دهند. از نظر فیزیولوژیکی نیز معتادان به کار در مواجهـه بـا ضـرورت هـا و موقعیت های سخت شغلی، ترشح اعتیادآور آدرنالین را تجربه می کنند ولی افراد کوشا و پر کار چنین حـالتی ندارنـد.


همچنـین افـراد کوشـا و پرکـار می توانند اشتیاق خود به کار را از بین ببرند ولی معتادان به کار نمی توانند دست از کـار بکشند. آنها حتی در اثنای انجام کار دیگر، باز هم فکرشان مشغول کـار سـازمانی خـود است. ذهن این افراد مدام درگیر مسایل و مشکلات کاری است بـه زعـم کرینگتون یعنی نیاز وسواس گونه و بی امانی نسبت به کـار دارنـد .


در افراد معتاد به کار، درجه عجین شدن با کار بالاست، تمایل و کشش بسیار زیادی بـه کار دارند ولی از کار لذت زیادی نمی برند.  در مقابل، مشتاقان به کار بـا کار عجین  می شوند ولی از کارشان لـذت مـی برنـد و کشـش افراطـی بـه کـار ندارنـد. ویژگی افراد معتاد به کار


ويژگی های مشترك افـراد معتـاد بـه كـار در اولـين تحقيقاتی كه در اين زمينه توسط اسـكات و ديگـران نجام شد مورد بررسی قرار گرفت و سه ويژگی مشترك در آنها كشف شد.


اول اينكه آنها زمان بسـيار زيـادی را صرف فعاليت هايی كه به آنها سپرده شده می نمايند. در واقع آنها شديداً كار می كنند.


دومـين ويژگـی مشـترك آنها اين است كه به سختی از كار جدا می شوند و حتی زمانی كه سر كار نيستند به كار فكر می كننـد در واقـع آنها به گونه ای دچار وسواس هستند.


سـومين ويژگـی اينكه آنها فراتر از وظايف شغلی مـورد نظـر سازمانشـان عمل می كنند. اين ويژگی در حقيقت به تصريح ويژگی اول و دوم می پردازد و جلوه ای است از كاركردن شديد همراه با وسـواس و اجبـار. بنـابراين مطـابق بـا تحليـل مفهومی در پژوهش شوفل و ديگران اعتياد به كار بـا تمايل به كاركردن شديد (بعد رفتاری) و داشتن وسواس كاری(بعد شناختی) كه خود را به شكل اجبار نشـان مـی دهـد، تعريـف مـی شـود.


ايـن تعريـف بـا جديـدترين پژوهش های علمی كه بيان می كنند كه اعتياد به كـار دو مولفه كليدی دارد كه شامل اشتياق درونی نسبت بـه كار و صرف زمـان بسـيار بـر روی كـار حتـی بيشـتر از كارهای مهم در زندگی است، هماهنگ است. 


تحقیقات زیادی در زمینه اعتیاد به کار صورت گرفته است که نتایج آنها نشان مـی دهـد که افرادی که دچار اعتیاد به کار می شوند به جای آنکه نتیجه گرا شـوند بیشـتر وظیفـه گرا می شوند. به عبارتی دیگر، افراد معتاد بـه کـار بیشتر به فرآیند انجام کار توجه دارند تا این که به خروجـی هـای کـار خـود معطـوف شوند. لذا حالـت افراطـی کـار کـردن، دارای عواقـب جبران ناپذیری برای فرد بوده و باعـث تحلیـل رفتگـی در مسـیر شـغلی بلندمـدت وی می شود.


انواع افراد معتاد به کار


اگرچه كه معتادين به كار دارای ويژگی های مشـتركی هستند اما تفاوت هايی نيز با هم دارند و می توان آنها را تـا حدودی از هم تفكيك كرد.


فاسل چهار نـوع معتـاد بـه كار را توصيف می كند كه عبارتند از :


۱- معتـاد بـه كـار وسواسی (Compulsive )


فرد دارای ايـن نـوع اعتيـاد، هميشه مشـغول بـه كـار اسـت و از همـه انـواع ديگـر شناخته شده تر است.


۲- معتاد به كار جوعی(Binge)


اين افراد ممكن است عادات كاری معمولی خود را برای چند دوره زمانی نشان دهند ولی بـه مراحلـی مـی رسـند كـه زمان از بین آنها در می رود و از نظر روانـی و فيزيكـی به مرحله ای می رسند كه حتی ممكن است از شدت كـار زياد در بيمارستان بستری شوند.


۳- معتاد به كار پنهـانی (Closet)


ايــن معتــادان بخشــی از كــار خــود را نگــه می دارند تا در خانه يا تعطيلات آن را انجام دهند. آنها از همسر و خانواده خود دوری می گزيننـد و كنتـرل نهـايی كار خود را در اداره انجام می دهند و پيش از اينكه توقف كنند هميشه يك كار ناتمام دارند كه بايد انجـام دهنـد.


۴ـ معتاد به كار آنوركسيك (Anorexic )


ايـن دسـته از افـراد از طريـق ايجـاد وضـعيت پرفشـار از كـار طفـره می روند. اين امر بدان علت است كه عزت نفـس آن هـا آنگونه با كارشان گره خورده است كه نمی توانـد ذره ای كمتر از كار كامل را انجام دهد. اين عادت ها بـه كـارگر آنوركسيك اين امكان را می دهد كه نـه تنهـا از كـارش اجتنـاب كنـد بلكـه از زنـدگی اش نيـز اجتنـاب و دوری كند.پیامدهای اعتیاد به کار


پيامد اعتياد به كار بر روى افراد


اعتياد به كار شامل رفتارهايى است كه ممكن است منجر به بسيارى از اقدامات بهداشتى زيان آورى شود.


پيامدهاى طولانى مدت اين رفتارها عبارتند از چاقى، فشــار خون بالا، سكته مغزى، ناراحتى قلبى، همچنين پيامدهاى كوتاه مدت اين رفتارها كه داراى علايم فيزيكى و عاطفى بســيارمى باشند عبارتند از: سردرد، خستگى آلرژى، ســوءهاضمه، اســهال، ترش كردن، دل درد، زخم معده، ســينه درد، تنگى نفس، تيك عصبى و ســرگيجه.


بايد گفت كه اين حیرت آور نيســت كــه ارتباطات مهم و مثبتى بيــن عوارض بهداشــتى و اعتياد به كار ايجاد شــده اســت. علاوه بر ايــن معتادان بــه كار زمانى كه با مشــتاقان بــه كارمورد مقايســه قرار مى گيرند رضايت مندى كمترى در ارتبــاط با خانواده، دوستان و جامعه دارند. همچنين او نتيجه گرفت كه معتادان به كار در مقايسه با معتادان مشــتاق به كار نيز رضايت خانوادگى كمترى دارند. درمجموع اين يافته ها معتادان به كا ررا به عنوان يك شخص مضطرب، مشتاق، رقابتى وخودخواه معرفى مى كند.


پيامد اعتياد به كار بر روى خانواده


اگرچه اعتياد به كار نقش كمترى درگذشــته بازى كرده است، اما اخيراً به عنوان يــك عامل مخل جدى و قابــل ملاحظه اى درنظر گرفته شــده اســت كه نه تکی بر روى افــراد بلكه تقريبــا بر روى سيستم هاى خانواده اثر مى گذارد.


رابینسون دريافت، افرادى كه درمعرض هولناک جدى بــراى اعتياد به كار قرار دارند به طورمعنى دارى، بيشتر خانواده هايشان داراى توانايى كمتر در حل مســائل، ارتباط ضعيف باديگران، عدم شــفافيت كمتر در تعريف نقش هاى خانواده، واكنش عاطفى كمتر، دخالت احساسى كمتر و عملكردعمومى پايينی مى باشند.


رابينسون و پست پيشــنهاد مى كنند كه اعتياد به كار ممكن اســت منشــأش در يك خانواده ناصالحى باشد كه ريشه در خود افراد دارد. به نوبه خود نيز خود افراد حامل اين احساس حقارت، ترس از شكست، اضطراب حل نشده در بزرگســالى و درنتيجه در ازدواج، تشكيل خانواده و روابط اجتماعى مى باشند. اين ناامنى زمانى تركيب مى شوند كه از كار بيش از حد به عنــوان يك ابزارى براى فرار از شــكل گيرى و حفظ روابط دوستانه و صميمى استفاده مى شود.


پيامد اعتياد به کار در شرکت


اثرات اعتياد بــه كار فراتر از تك تك افراد خانواده هايشــان بوده و در محدوده بزرگترى در شرکت ها گسترش يافته است.


تحقيقات نشــان مى دهد كه معتادان به كار هميشــه كارگران مولدى نبودند و كارفرماهايشــان اين امر را نيز باور دارند: در تحقيقى هنگاميكه ۱۵۰۰ نفــر درزمينه هــاى مختلفــى مورد مقايســه قــرار گرفتند تفاوت هاى چشــمگيرى بين معتادان به كار و اجرا كنندگان بهينه دريافت شــد.


رابينســون معتقد اســت معتادان به كار به شرکت آسيب مى رسانند چرا كه آنها به فرايند كار معتاد مى شوند نه به گرفتن نتيجه.


معتادان به كار به تنهايــى كار را به بهترين وجه انجام مى دهند. از آنجا كه آنها قادر به خوب كاركردن در فضاهاى كار تيمــى نيســتند، از فرايند واقعــى كار يا توليد كارشــان لذت نمى برند و بيشتر بخاطر ترس از شكست يا از بین دادن موقعيت كنونى شان برانگيخته مى شــوند و ممكن است وقتشان با جزئيات كار صرف شــود، از پذيرفتن خطــرات اجتنــاب مى كنند و خود انتقادگر شده و تحمل پذيرفتن اشتباهات را ندارند. به طور مشابه بر طبق نظرات هارگوچى، تسودا و ازكى علاوه بر عوامل روانى، اعتياد به كار با رفتارهايى هماننــد غيبت، اخراج، بهره ورى كمى، اشتباهات و سوانح در هنگام كار ارتباط داردكه براى شرکت مى توانند مخل باشند.


علاوه بر اين، بانى برايت گرفتن كه معتادان غير مشــتاق در مقايســه با علاقه مندان به كار و معتادان مشــتاق بهره ورى كمترى دارند. اين تركيب نگرش عدم علاقه و اعتياد به كار رفتارهاى كمال گرا مى باشــند كه برای ســازمان ها هزينه بر مى باشند.


منابع


اعتياد به كار و پيامدهاى آندر شرکت هاى امروزى | حسن غفاری و دیگران | احیا | شماره ۴۲-۴۳ | زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲


بررسی رابطه اعتیاد به کار با ابعاد سلامت عمومی در کارکنان یک شرکت صنعتی در اصفهان | آزاده عسگری | پزشک ابوالقاسم نوری | سلامت کار ایران | شماره ۲ | تابستان ۱۳۹۰


الگویابی ساختاری تاثیر کیفیت زندگی کاری بر اعتیاد به کار اعضای هیئت علمی یونورسیتی | حسین خباابادی | بهاره عزیزی نژاد | پژوهش در نظام آموزشی شماره ۳۵ | زمستان ۱۳۹۵


بررسی تاثیر فرسودگی شغلی و اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی | عبدالعلی کشته کار و دیگران | پژوهش های منیجر عمومی | شماره ۲۷ | پاییز ۱۳۹۳

۱۱ سوال اساسی درباره بیماری پروانه ای یا EBایران وکیل | سلامت و پزشکی | بیماری و پیشگیری


بیماری پروانه ای یا Epidermolysis bullosa


بیماری پروانه ای یا Epidermolysis bullosa 


۱- بیماری پروانه ای چیست و چه نشانه هایی دارد؟


بیماری ایبی یا پروانه ای یک نوع بیماری پوستی است که انواع مختلفی دارد. در این بیماری به عبارتی، پوست روی پوست بند نمی شود و نوع شدید آن دیتسروفیک است که  عملاً بین لایه پوست خارجی و پوست داخلی چسبندگی وجود ندارد و کلاژن ساخته نمی شود.


در این بیماری کوچکترین خراشی، پوست رویی را از پوست زیرین جدا کند که باعث می شود محل این جدایی تاول بزند و بیمار درد بسیار شدیدی را متحمل شود. نوع خیلی شدیدتر آن شب به شب پیشرفت می کند و حتی ممکن است نوک انگشتان در این افراد خلاصه شود. حتی پوست ظاهری این بیماران به گونه ای است که انگار پوست فرد در آتش سوخته است.


۲- در مبتلایان به بیماری ایبی یا پروانه ای، پوست نو هم ساخته می شود؟


بله. اما پوست نو باز هم به راحتی از پوست زیرین جدا می شود. این بیماری که به دلیل پوسته پوسته شدن پوست بیماران به آن لقب پروانه ای داده اند،  یک بیماری پوستی ژنتیکی است که تقریبا در همه ی  موارد پدر و مادر ناقل این بیماری هستند و به همین دلیل این بیماری در ازدواج های فامیلی بیشتر دیده می شود.


این بیماری به دلیل نوع ایبی و نوع جهشی آن، شدت و ضعف دارد اما خوشبختانه امروزه قابل تشخیص است. در واقع پیش از اینکه خانواده ای بخواهند دوباره بچه دار شوند، باید روی بچه قبلی و پدر و مادر آزمایش ژنتیک صورت بگیرد تا از این طریق بتوان روی جنین، این بیماری را تشخیص داد و اگر جنین مبتلا بود بر اساس قوانین، پزشک قانونی اجازه سقط را بدهد.


۳- آیا لازم است که این نوع آزمایش ژنتیک را عموم جامعه پیش از بارداری انجام دهند؟


این آزمایش باید روی خانواده هایی انجام گیرد که قبلاً این اتفاق برایشان افتاده است و در واقع نیازی نیست که روی عموم جامعه صورت گیرد. چون این بیماری در مجموع بیماری نادری است بنابراین اگر قبلاً در خانواده ای بروز پیدا نکرده، نیازی به آزمایش نیست. اما اگر در خانوادهای این اتفاق افتاده، افراد دیگر در معرض هولناک هستند و خانواده ها باید بعد از باردار شدن این آزمایش را انجام دهند تا بعد از مشخص شدن جهش ژنی و علم به اینکه می توان تشخیص بعد از تولد داد، خانواده قصد به بچه دار شدن بگیرد و وقتی خانم در یازدهمین هفته بارداری است برای آزمایش ژنتیک اقدام کند.


۴- اگر خانواده ای پیش از بارداری برای آزمایش ژنتیک اقدام نکند، باز هم می توان تشخیص بعد از تولد داد؟


در موارد خاص اگر خانواده ای پیش از بارداری اقدام نکرده و خانم در حال حاضر باردار است باید هر چه سریع تر برای آزمایش ژنتیک اقدام کند. اما اصول کلی این گونه است که پیش از بارداری باید آزمایش ژنتیک روی بیمار و خانواده انجام شود، جهش ژنی مشخص شود، امکان تشخیصی بعد از تولد فراهم شود، و بعد از آن روی جنین آزمایش انجام شود. اگر این آزمایشات انجام شود و افراد در معرض هولناک و ناقلین به موقع اقدام کنند و مورد آزمایش قرار بگیرند، تقریبا می توان به جهت ریشه کن شدن این بیماری پیش رفت. چون این بیماری خود به خود ایجاد نمی شود و از والدین به ارث می رسد.


۵- آیا امکان خوب کردن قطعی برای این بیماری وجود دارد؟ ً


خیر. فعلاً در دنیا خوب کردن قطعی برای آنها وجود ندارد. البته تحقیق و پژوهش هایی شده اما بعید به نظر می رسد که به این زودی به خوب کردن قطعی برسند. علت آن هم این است که باید تمام پوست بدن در داخل تمام مخاط، سیستم گوارشی و پوست ظاهری تغییر کند که متأسفانه فعلاً هیچ درمانی برای آن ها نتوانسته اند پیدا کنند و تمام خوب کردن ها موقت است.


بیماری پروانه ای یا EB


۶- این بیماری در مبتلایان پیشرفت می کند یا تا یک جایی متوقف می شود؟


بیمار از بدو تولد تا آخر عمر این وضعیت را دارد اما بستگی به شدت و ضعف آن دارد. به طور مثالً در یک نوع شدید آن اگر لباس تن بیمار کنید و بخواهید لباس را در آورید، پوست بدن او با لباس شود و یا اگر قرار باشد حمام کند، این حمام کردن برابر است با خونریزی های بسیار شدید.


۷- پس با این توضیحات بیماری پروان های نباید واگیردار باشد؟


خیر واگیردار نیست اما این بچه ها به دلیل اینکه دائما پوستشان در حال صدمه دیدن است، احتمال مبتلا شدن به بیماری های پوستی و عفونی در آنها زیاد است. اما بیماری قطعاً ژنتیکی است و اگر یک برادر یا خواهر سالم در خانواده وجود داشته باشد قطعاً مبتلا نخواهند شد. این بیماری فقط در کودکانی که دو ژن معیوب؛ یکی از پدر و یکی از مادر به ارث برده باشند بروز پیدا می کند.


۸- با این حساب خیلی راحت می توانند به مکان عمومی مثل استخر بروند؟


بله. مادامی که خراشی روی پوستشان ایجاد نشود مشکلی برای خودشان به وجود نمی آید و مطمئناً این بیماری واگیردار نخواهد بود.


۹- داروی خاصی برای این افراد وجود دارد؟


معمولاً کرم های نرم کننده مثل وازلین استفاده می کنند چون پوست آنها باید از حالت خشکی در بیاید و خانواده ها مراقبت های ویژه ای به کار ببرند. البته انجمن ایبی برای این بیماری وجود دارد و خانواده هایی که دچار مشکل شوند، توسط پزشک به این انجمن ها معرفی می شوند و خانواده هایی که در این زمینه تجربیاتی دارند، اطلاعات خود را به اشتراک می گذارند. معمولاً متخصصین پوست توصیه هایی برای این خانواده ها دارند اما در کل، متأسفانه کار خاصی برای این بیماران نمی توان انجام داد.


۱۰- این بیماری فقط روی پوست ظاهری خودش می دهد یا روی نقاط دیگر بدن هم تأثیر را نشان می گذارد؟


 روی دهان، مری، معده، روده ها، سیستم تنفسی، و پوست ظاهری. بحث اینجاست که معمولاً سیستم تنفسی با مالش و خارش خاصی همراه نیست و فقط در زمانی که عطسه یا سرفه های شدید صورت بگیرد ممکن است این افراد یک مقدار دچار مشکل شوند. در مورد سیستم گوارشی این افراد نمی توانند غذای خشک و سفت بخورند و حتماً باید غذای آبکی و نرم بخورند.  البته این بیماری شدت و ضعف دارد و معموالا در نوع خیلی شدید آن، مبتلایان در همان یک یا دو سالگی به دلیل خونریزی و انگل های متعدد و درد و رنج های زیاد از بین می روند.


۱۱- فرد مبتلا به بیماری پروانه ای می تواند ازدواج کند و بچه دار شود؟


اگر به سن ازدواج برسد باید مشکل پوستی خیلی شدیدی نداشته باشد تا بتواند ازدواج کند. اگر خیلی شدید باشد، واقعیت این است که ظاهر آنها به گونه ای تغییر می کند که بعید است کسی با آنها ازدواج کند. اگر بیماری بخواهد ازدواج کند نباید ازدواج فامیلی داشته باشد. اگر خواستند این ازدواج فامیلی باشد، حتما باید روی همسر او آزمایش صورت گیرد تا ناقل این بیماری نباشد. اگر فرد ناقل باشد، حتما باید تشخیص بعد از تولد داده شود چون در هر بارداری پنجاه درصد این امکان وجود دارد که فرزندان آنها به این بیماری مبتلا شوند. اما اگر طرف مقابل ناقل این بیماری نباشد، کودکان آنها به این بیماری مبتلا نخواهند شد.


منشا


پروانه ای که زندگی انسان را مختل می کند | پزشک سیروس زینلی | اتاق سبز | شماره ۴ | ۱۳۹۳

گزارشگر ویژه شرکت ملل: ترور سردار سلیمانی یک قتل خودسرانه بود


گزارشگر ویژه شرکت ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی با اشاره به اینکه ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا نقض حقوق بشر به شمار می‌رود تاکید کرد که اگر یک مسئول بلندپایه غربی به این شکل مورد هدف قرار می‌گرفت، کشورش آن را اعلان جنگ تلقی می‌کرد


ایران وکیل | مخبره و رویدادها | بین المللگزارشگر ویژه شرکت ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی با اشاره به اینکه ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا نقض حقوق بشر به شمار می‌رود تاکید کرد که اگر یک مسئول بلندپایه غربی به این شکل مورد هدف قرار می‌گرفت، کشورش آن را اعلان جنگ تلقی می‌کرد.


به منشا ایسنا، آنی‌یس کالامار،  گزارشگر ویژه شرکت ملل در حوزه ترورهای غیر قانونی در گفت‌وگو با شبکه المیادین گفت: آمریکا با ترور سردار سلیمانی منشور شرکت ملل در رابطه با دفاع از خود را نقض کرد.


وی تاکید کرد: آمریکا با این اقدام قانون بین‌المللی حقوق بشر را نیز نقض کرده است و به نظر من ترور سردار سلیمانی یک قتل خودسرانه بود که مسئولیت آن برعهده آمریکاست.


کالامار خاطرنشان کرد: ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ترور سردار سلیمانی در راستای “دفاع از خود ” است ، استوار نمی کند که سردار سلیمانی در حال انجام عملیات و یا برنامه‌ریزی برای عملیات و یا آماده سازی برای انجام عملیات و حتی برنامه ریزی برای عملیات قریب الوقوع است بلکه آمریکایی ها در رابطه با برنامه یک ساله صحبت می کنند بنابراین به نظر من آمریکا در اثبات این که ترور سردار سلیمانی شروط لازم برای تعریف دفاع از خود را دارا بوده است، شکست خورد.


گزارشگر ویژه شرکت ملل در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با این شبکه لبنانی گفت: جامعه بین‌المللی با یک هولناک جدی مواجه است و ترور سردار سلیمانی می‌تواند نقطه آغازی برای انجام عملیات دیگر علیه مسئولان کشورهای مختلف باشد.


وی گفت که چنین اقداماتی می تواند منجر به جنگ های گسترده شود.


کالامار تاکید کرد: ترور سردار سلیمانی تحولی مهم در سطح قوانین بین المللی و همچنین روابط بین‌الملل به شمار می رود و اگر هر مسئول بلندپایه دیگری از کشورهای دموکرات غربی به این شکل مورد هدف قرار می گرفت، کشورش این اقدام را عملا تجاوز و اعلان جنگ تلقی می کرد.


وی در پاسخ به سوالی در رابطه با احتمال رسیدن  منشا های شرکت ملل به نتایج واقعی گفت: وظیفه من سخنگویی است و اینکه نباید از چیزی هراس داشته باشم، من باید شجاعت داشته باشم و مقامات را از حقایق مطلع کنم. وظیفه من این نیست که به رخدادها و اتفاقات پایان دهم و صلاحیت وضع مسدود علیه دولت‌ها را ندارم.


گزارشگر ویژه شرکت ملل تاکید کرد: چیزی که ما می‌توانیم انجام دهیم طرح پیشنهادات و توصیه‌ها به طرف های فعال است. ما به شدت با تبعیض نژادی در آمریکا و دیگر کشورها مخالف کردیم و در نهایت جلسه ویژه ای در شورای حقوق بشر برگزار کردیم.


انتهای پیام

موثرترین عامل خوب کردن بیماری کرونا حمایت تنفسی و نه دارو استایران وکیل | مخبره و رویدادها | بهداشتی

موثرترین عامل درمان بیماری کرونا حمایت تنفسی و نه دارو است

قاسم جان بابایی(دستیار خوب کردن دربار پزشکی)


دستیار خوب کردن دربار پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی گفت: در زمان حاضر موثرترین عامل خوب کردن بیماری کرونا حمایت تنفسی و نه دارو است.


قاسم جان بابایی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد استانی کرونا در منطقه بوشهر افزود: در همین ارتباط  با حمایت و اعتمادی که دولت به شرکت‌های دانش بنیان جوان کرده قیمت خرید  ۲ هزار دستگاه ونتیلاتور را تقبل کرده است.


وی اظهارداشت: سرمایه گذاری ما  در راستای توسعه تخت‌های ویژه و آی سی یو، دستگاه یاری تنفسی و دستگاه‌های اکسیژن ساز است که سعی شده نیاز منطقه‌ها از جمله بوشهر در این خصوص برطرف شود.


دستیار خوب کردن دربار پزشکی ، خوب کردن و آموزش پزشکی گفت: دیروز دنیا با ویروسی سر و کار دارد که تاکنون هیچ درمانی برای آن کاشف نشده و با توجه به شباهت این ویروس از لحاظ ساختمانی به ویروس هپاتیت سی، اچ آی وی و آنفلوآنزای H۱N۱  از داروهایی که برای خوب کردن این ویروس‌ها  استفاده می‌شود، برای ویروس کرونا نیز استفاده می‌شود.


جان بابایی اضافه کرد: ایران تاکنون در این عرصه دستخوش قصد گیری‌های غلط نشده است و جزو سه تا چهار کشوری است که بیشترین تحقیقات را در خصوص بیماری کرونا انجام داده است.


وی تمدید داد: در زمان حاضر تمام مطالعات و پیشرفت‌های پزشکی در خصوص کرونا جمع آوری و این باعث شده قصد گیری‌ها عجولانه نباشد و در زمان حاضر نیز قصد گیری‌های لازم در این خصوص گرفته شده است.


دستیار خوب کردن دربار پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی گفت: الان همه برنامه های موثر در کانتری وجود دارد و داروی احتمالی که روی این ویروس می‌تواند موثر باشد به شرکت‌های دارویی توصیه شده و تا سه هفته آینده داروهای تحقیقاتی جدیدی در حال ساختن هستند.


جان بابایی با اشاره به اینکه روش پلاسما درمانی در منطقه بوشهر وجود ندارد اضافه کرد: با شرایطی که وجود دارد همه داروهای موثر در خوب کردن کرونا در منطقه وجود دارد و پلاسما درمانی نیز یکی از روش‌های درمانی است که روش جایگزین هم دارد اما باز هم سعی می‌شود که این روش درمانی نیز در منطقه اجرا شود.


وی تمدید داد: با وجود اینکه دولت در قالب نظام سلامت گام‌های موثری در منطقه بوشهر برداشته و اگر توسعه تخت‌های بیمارستانی نبود دیروز وضعیت بدتر و مرگ و میرهای بیشتری در انتظار ما بود با این وجود این منطقه شکننده است.


دستیار خوب کردن دربار پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی گفت: با وجود همه اقدام‌های انجام شده اما در زمان حاضر کمبود تخت، تخت‌های ویژه، اورژانس از جمله نیازهای منطقه بوشهر است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.   


وی تمدید داد: منطقه بوشهر جزو منطقه‌هایی است که بیماران بدحال آن زیاد و میزان مراجعه مردم شامل اطفال، میانسالان  و کودکان زیاد است براین اساس یک سوم بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه را جوانان تشکیل می‌دهند که با توجه به توسعه تخت‌ها بیشتر آنها نجات می‌یابند.


جان بابایی تاکید کرد: با این وجود منطقه بوشهر به لحاظ اینکه بیمارستان جایگزین ندارد و تجهیزات موجود با توجه به موقعیت منطقه از لحاظ صنعتی و اقتصادی جوابگو نیست و باید تدبیر کرد اما در خلاصه مدت قرار شد هر تعداد دستگاه یاری تنفسی و ونتیلاتور که برای منطقه لازم است تامین شود و هر گونه توسعه‌ای در خصوص تخت‌های ویژه لازم است باید انجام شود.


این مقام مسئول گفت: الان مریض در انتظار آی سی یو در منطقه وجود ندارد اما برای آرامش مردم این تجهیزات تامین می‌شود.


جان بابایی اضافه کرد: سعی می‌شود تجهیزات لازم بیمارستان شهدای هسته‌ای علاوه بر تجهیزات اورژانس، تخت‌های ویژه و دستگاه سی تی اسکن آن بعد از مهرماه بهره برداری شود.


وی تمدید داد: با توجه به خستگی کادر خوب کردن سعی می‌شود بعد از مهرماه نیروهای جایگزین و کمکی به کادر خوب کردن منطقه تزریق شود.


دستیار خوب کردن دربار پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی گفت: در زمان حاضر بیماری کرونا به صورت آبرومندانه در کانتری در حال منیجر است و خوشبختانه بر خلاف سایر کشورها این بیماری بدون مشکل اجتماعی در حال منیجر است.


جان بابایی تمدید داد: وفاق، همدلی و اتحاد از مهمترین دستاوردهای کروناست و این مهم بعنوان یک سرمایه برای کانتری تلقی می‌شود  که باید مورد استفاده قرار گیرد.


وی تمدید داد: هر چند وزارت پزشکی، خوب کردن و آموزش پزشکی  بعنوان خط مقدم در بیماری کرونا به شمار می رود اما همه دستگاه‌ها در کنار این وزارتخانه بودند و تاکنون به خوبی این بیماری در کانتری منیجر شده است.


جان بابایی افزود: هر چند در ابتدا ساده انگاری مردم نسبت به کرونا باعث شد که بیماری تشدید شود اما دیروز با تبلیغات و هشدارهایی که داده شده مردم بیشتر توجه دارند و انتظار می رود این توجه‌ها بیشتر شود.


وی تاکید کرد: دیروز مردم شیوه زندگی خود را تغییر داده اند  و با رعایت مسائل بهداشتی زندگی با کرونا را باید تجربه کنند.


جان بابایی با تاکید براینکه بیماری کرونا فرسایشی است گفت: در این شرایط دلجویی از کارکنان پزشکی و خوب کردن می‌تواند خستگی را از تن کادر خوب کردن بیرون آورد.


انتهای پیام

غار سنگ تراشــان جهرم | کوچولو ترین غار دست ساز دنیاایران وکیل/ هنری و هنری/ گردشگری


غار سنگ تراشــان جهرم


غار سنگ تراشــان جهرم


غار سنگ تراشــان یک غار دست ساز در شهر جهرم می باشــد که به بزرگتریــن غار دست ســاز جهان معروف اســت. از این غار به عنوان غار ســنگ اشکن، سنگ شکنان و سنگ شــکن نیز اسم برده می شود. غار سنگ اشــکن کوچولو ترین غار دست ساز دنیاست.


غار ســنگ اشکن در دامنه شمالی البرز کوه، در جنوب شهر جهــرم، در عرض جغرافیایی ۲۱۶”۲۹’۲۸ ˚شــمالی، طول جغرافیایی ۷۹۷ “۳۴’۵۳ ˚شرقی و ارتفاع ۱۰۹۱ متری از ســطح دریا قرار دارد. فاصله غار یاد شــده تا شهر جهرم ســه کیلومتر و تا مرکز منطقه شیراز، ۱۸۵ کیلومتر است. این غار مصنوعی بی نظیر و شگفت انگیز در ابتدای دره قالت و در زیر پشتهای در قسمت شرقی آن واقع شده است.


می گویند سیصد و اندی سال پیش، کاظم خان پسر خواجه اسماعیل، از عشایر منطقه ی صحرای باغ لارستان، عاشق دختر یکی از سنگ شکنان جهرم شد. پدر دختر به شرطی که کاظم خان حاضر به اقامت در جهرم شود، او را به دامادی پذیرفت. کاظم خان که بعدها به اسم استاد کاظم شهره شد، به همراه پدر زن خود، شروع به استخراج سنگ از دل کوه کرد و فرزندان استاد کاظم و شاگردانش به این کار تمدید دادند و به این ترتیب غار سنگ شکن جهرم ساخته شد.


غار سنگ شكنان با بيش از صد ستون سنگى و دوازده د هانه، با شــماره ۱۰۱۱۷ ،ثبت ملى شــده و هم اكنون يكى از جاذبه هاى تاريخى و گرد شگرى شهرستان جهرم به شمار مى آيد. طول غــار حد ود ۳۵۰ متر و عرض آن ۱۵۰ متر، با وســعتى حد ود چهار هكتار است و ارتفاع آن سه تا چهار متر و در انتها به كمتر از يك متر مى رسد


ســنگ هاى اين غار در بناهاى مختلف شــيراز، به خصوص مســجد جامع عتيق و بيمارستان نمازى و برخى خانه هاى اعيانى تارخى جهرم و شيراز و ساير شهرهاى اطراف به كار رفته است. از مهمترین مکان هایی که از این سنگها در آنجا استفاده شده است می توان به سردر ورودی حرم مطهر شاه چراغ، مسجد جامع عتیق شیراز، باغ ارم و مسجد نو اشاره کرد.


از اين ســنگ ها به خاطر شــكل پذيرى بهتر، براى كارهاى تزيينى به عنوان نماى ســاختمان ها و سرد رها، پنجره هاى مشبك، فرش حياط و سكوها، ســنگ قبر، كتيبه هاى سنگى، شير سنگى، آب چك، ناود ان، نهر يا حوض ســنگى، پله، رخ بام، هاون سنگى، ديگ هاى سنگى، مجسمه هاى شير، خمره هاى سنگى و… استفاد ه مى شد.  عــلاوه بــر عظمت و زيبايى غار كه ســالانه هزاران نفــر را به خود جلب مى كند ، خنكى نســبى محيط آن د ر تابستان و سرد بود ن آن نسبت به محيط بيرون در زمستان، دليل ديگرى براى جلب مرد م بوده است.


ســنگ شكنان جهرمى در زمان برد اشــت سنگ سعى مى كردند كه به غار آسيب نرسانند و اين چنين به مرور زمان ستون هاى به جا ماند ه شكل بســيار زيبايى را به غار سنگ شكنان داد. اگر سرى به غار سنگ شــكنان جهرم بزنيد مى بينيد كه دهانه اين غار به حد ى کوچولو است كه مى توان با خودرو در آن رفت و آمد كرد.


پژوهشــگران معتقدند كه در گذشــته تعداد و قطر ستون هاى داخل غار سنگ شكنان بيشتر از الان بوده است اما سنگ شكنان نسل هاى بعد به خاطر اينكه در حمل ســنگ ها دچار مشــكل بودند ،ســنگ هاى كنار دهنه غار را مى تراشــيدند ، در نتيجه باعث نازك شدن و كم تحملى آنها شده است.


«کوهکن»، «سنگتراش»، «کارگر» و «نقش وار»، تکه ای از اسم های خانوادگی امروزی جهرمی اند که به دلیل پیشه ی سنگتراشان این غار، انتخاب شده اند. از آخرین بازماندگان نسل سنگ تراشان این غار که نامشان برای ما به یادگار مانده، می توان به افرادی چون «خواجه اسدالهی»، «خواجه نورالهم»، «خواجه فتح الله»، «خواجه نصرالله»، «استاد علی اکبر»، «استاد نقی»، «حاج نقش وار جهرمی»، «عزت الله نقش وار»، «نوازالها نقش وار»، «اسماعیل خان کوهکن» و «آقا رضا کوهکن» (معروف به سنگتراش؛ مالک خانه ی تاریخی کوهکن که در ساخت آن از سنگ های همین غار استفاده شده است) اشاره کرد.پیشــینه پژوهشــی و تاریخی غار سنگتراشان جهرم


غار سنگ اشــکن مجموعه ای از دهانه ها و ستون هایی است که به صورت دالان های متقاطع دیده می شود. این دالان ها بر اثر برداشــت و اســتخراج سنگ های سفید آهکــی و دولومیتی به وجود آمده انــد و از آن به عنوان بزرگترین غار مصنوعی جهان یاد می کنند.


البته غارهای مصنوعی بزرگتر از این غــار در جهان وجود دارد، اما اکثر آنها به شکل یک تونل یا دالان سراسری هستند و بر اثر استخراج مواد معدنی با وسایل مکانیکی و ماشین آلات مختلف ایجاد شــده انــد؛ بنابراین می توان گفت غــاری بزرگتر از این غار که کاملا دست ســاز و به این شکل خاص یعنی دارای دالان ها، ستون ها و دهانه های  متعدد باشــد وجود ندارد. در این مکان چند سنگ شکن به کار برداشت سنگ مشــغول بودند. هر کدام از آنها در یک مســیر و دهانه، سنگ برداشت می کردند و برای جلوگیری از ریزش ســقف هراز چند متر قسمتی را باقی می گذاشتند تا به صورت یک ستون نگهدارنده عمل کند.


طــول غار حدود ۳۵۰ متر و عرض آن ۱۵۰ متر اســت که وســعتی حدود ۴ هکتار را در بر میگیرد. ارتفاع آن ۳ تا ۴ متر اســت که در انتها به کمتر از یک متر می رسد و در مجموع دارای ۱۲ دهانه و ۱۰۰ ســتون است. کف آن شــیب دار و ســطح آن را لایه های نرم از خاک های آهکی پوشــانده است. قســمت های ابتدایی و حاشیه خارجی آن روشن است، اما به تدریج که به قسمت های داخلی می رویم، نور کــم و در بخش های انتهایی کامل تاریک می شود؛ به همین دلیل ســنگ شکنان دراینجا تاقچه هایی برای گذاشــتن چراغ موشــی در بدنه غار و ســتون ها تعبیــه کرده اند.

از آنجایی که طی دو سه قرن اخیر به صورت مستمر این غار، محل برداشت ســنگ های مورد نیاز جهت مصارف ساختمانی توســط اهالی منطقه با استفاده از اسباب دستی بوده، شاهد لاغری و ضعف ســتون های موجود هستیم.


منابع


www.khabarjonoub.ir


ebtekarnews.com


tamashanewspaper.ir

بهشتی پور: در عصر ارتباطات نمی‌توان یک قرارداد را مخفی کرد | هرگاه بنا بوده ایران اقدامی انجام دهد، علیه آن جوسازی شده استایران وکیل | مخبره و رویدادها | بین الملل


حسن بهشتی‌پور(تحلیلگر مسائل بین‌الملل )


تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره چرایی اتک به سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین و نیز آثار این قرارداد بر کانتری جزئیاتی را بیان کرد. سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین علیرغم توضیحاتی که درباره آن داده شده است، هنوز پر ابهام بوده و مورد تشکیک جامعه قرار داد.


هرگاه بنا بوده ایران اقدامی انجام دهد، علیه آن جوسازی شده است


«حسن بهشتی‌پور» تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: وقتی از دوره ناصرالدین شاه به بعد را بررسی اجمالی می‌کنیم، در می‌یابیم هر زمانی که بنا بوده ایران کار یا اقدام مهمی در جهت همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه یا منطقه‌ای انجام دهد، مطالبی به دروغ یا راست انتشار می‌یافته که کل ماجرا را تحت شعاع قرار می‌داده است. در زمان ناصرالدین شاه اقدامات اولیه برای توسعه راه‌آهن انجام شده بود. بنا بود ماشین دودی که بلژیکی‌ها آن را ساخته بودند و بین تهران شهرری رفت و آمد می‌کرد، توسعه پیدا کند و کل ایران دارای راه‌آهن شود. افکار کنید اگر آن زمان راه‌آهن راه‌اندازی می‌شد چقدر در حمل و گفته ریلی ایران تاثیر می‌گذاشت؛ آن هم حمل و گفته ریلی که با صرفه‌ترین نوع حمل و گفته در زمینه‌های تجاری هر کشوری است. این پروژه متوقف شد و در دوره رضاشاه بخشی از آن انجام شد که آن را نیز متاثر از جنگ جهانی دوم می‌دانستند.


وی تمدید داد: پروژه‌های ذوب آهن که بنا بود در اواخر دوره احمدشاه راه اندازی شوند ‌را حاصل توطئه آلمان‌ها می‌دانستند و می‌گفتند می‌خواهند ایران را زیر سلطه خودشان قرار دهند و کانتری را عقب‌مانده نگه دارند. این پروژه نیز ماند تا در سال ۱۳۴۴ توسط روس‌ها راه‌اندازی شد. یا به طور مثالً در مسئله صنایع هسته‌ای ببینید، در پیش و پس از انقلاب این موضع مطرح می‌شد که اساساً ایران کانتری تولیدکننده نفت و گاز است و نیازی به انرژی هسته‌ای ندارد، اما هیچ کس نمی‌پرسید آمریکایی که تولیدکننده نفت و گاز است چرا نیاز به صنعت هسته‌ای دارد؟ یا فرانسوی‌ها که بیش از  ۷۰ درصد برق کشورشان توسط نیروگاه‌های اتمی تامین می‌شود چه نیازی دارند.


این کارشناس مسائل سیاست خارجه یادآور شد: هندی‌ها در رقابت با پاکستان که بندر «گوادر» را در اختیار چینی‌ها قرار داده، در چابهار سرمایه‌گذاری کردند؛ برای اینکه هم بتوانند ارتباطات خوبی با افغانستان داشته باشند و هم اینکه از طریق ایران برای ارتباط با آسیای مرکزی و قفقاز استفاده کنند. اما جو سازی زیادی شد که بندر چابهار به هند فروخته شد. فضاسازی‌های دو سال پیش را ببینید که چه جوی علیه این پروژه شکل گرفت. این در حالی بود پروژه بسیار مهمی برای همکاری ایران و افغانستان بود که می‌توانست در سرمایه منطقه که محروم است، اثرگذار باشد و فضای کار و اشتغال را در منطقه فراهم کند. البته این پروژه تحت تاثیر مسدود‌های آمریکا متوقف شد و هنوز پیشرفتی را که باید داشته باشد، ندارد.


برجام توافق بود و این قرارداد


وی خاطرنشان کرد: حالا چین؛ نخست اینکه قرارداد دوجانبه بین دو کانتری با قراردادهای بین‌المللی متفاوت است؛ به طور مثال کنوانسیون پالرمو یک قرارداد بین‌المللی است که چند کانتری عضو آن هستند، یا کنوانسیون‌های متعددی که وزارت کار عضو آنها است، جزو قراردادهای بین‌المللی هستند اما قرارداد بین ایران چین یک قرارداد دوجانبه است، قراردادهای دو جانبه از لحاظ حقوقی مسئله متفاوتی دارند ضمن اینکه این سند یک پیش‌نویس است که برای همکاری‌هایی که قرار است در آینده شکل بگیرد، تهیه شده است. همکاری‌هایی که قرار است ایران و چین با هم انجام دهند، در آن اسم برده شده است، به طور مثالً در مورد نفت و گاز، همکاری‌های ریلی، سرمایه‌گذاری در چین در حوزه ارتباطات و فناوری و غیره به صورت سر فصل در آن آمده است.


این تحلیلگر مسائل بین‌المللی با بیان اینکه هنوز قراردادی شکل نگرفته است و توافقنامه در حد پیش‌نویس است، تصریح کرد: این قرارداد را طراحی کرده‌اند که مشخص شود ایران و چین در ۲۵ سال آینده راجع به چه موضوعاتی می‌خواهند همکاری کنند، اما برای هر سر فصلی باید قراردادی مجزا نوشته شود. یعنی یک قرارداد ۲۵ ساله همکاری می‌نویسند اما ذیل آن مورد به مورد باید بر اساس مسئله توافق انجام شود، بنابراین ببینید چه جوسازی‌هایی بر اثر این قرارداد که حتماً به صورت متقابل برای ایران و چین سودمند خواهد بود، ایجاد شده است. باید دقت کرد که بر خلاف برجام، این قرارداد دوجانبه است؛ از طرفی نیز برجام یک توافق بود؛ از نظر حقوقی توافق و قرارداد با هم بسیار متفاوت هستند، همچنین طبق قانون اساسی قراردادهای بین‌المللی دو و سه‌جانبه باید حتماً در مجمع مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد.


در عصر ارتباطات نمی‌توان یک قرارداد را مخفی کرد


وی اضافه کرد: در عصر دیجیتال و ارتباطات نمی‌شود یک قرارداد را مخفی کرد ضمن اینکه مجمع چین و ایران می‌بایست راجع به آن نظر دهند تا به تصویب نهایی برسد. بنابراین فضاسازی‌ها در مورد این قرارداد به واسطه رقابت‌هایی که بین چین با اروپا و آمریکا وجود دارد، شکل گرفته است به طوری که می‌بینند چینی‌ها یک بازار کوچولو ۸۰ میلیونی را بدست می‌آورند در حالی که آنها، خودشان را به دلیل خروج آمریکا از برجام و مسدود‌های ایران از این بازار محروم کرده‌اند.


بهشتی‌پور تاکید کرد: حجم پولی این بازار سالانه از ۵ میلیارد تا بیش از  ۱۰۰ میلیارد و حتی با کشش‌پذیری بیشتری هم می‌تواند باشد، بنابراین وقتی کشورهای دیگر می‌بینند که چنین فضایی برای چین مهیا شده است، شروع به جوسازی و تبلیغات علیه آن می‌کنند. البته همه مسئله را نمی‌توان گردن خارجی‌ها انداخت؛ چراکه در داخل نیز رقابت‌های سیاسی، جناحی و گروهی وجود دارد که هرکدام یک جهت این مسئله را گرفته و می‌کشند و مسائل مختلفی را مطرح می‌کنند. بهتر است راجع به این پیش‌نویس که هنوز بین دوکشور نهایی هم نشده است، بررسی انجام داده و عنوان‌ها، مسئله‌ها و حوزه‌های همکاری آن را مورد توجه قرار دهند.


کشورهای سرمایه‌گذار به دنبال سود هستند


ایران و چین کانتری‌های مکمل اقتصادی یکدیگر هستند


وی درباره نفع ایران و چین از این قرارداد، با بیان اینکه ایران و چین کانتری‌های مکمل اقتصادی یکدیگر هستند در حالیکه سرمایه ایران و روسیه با یکدیگر مکمل نیست، گفت:  هر دو سرمایه ایران و روسیه، تولیدکننده انرژی هستند در حالی که چین خودش با اینکه تولیدکننده انرژی است، اما میزان آن خیلی کم است به طوری که حجم تولید آن نسبت به مصرفش کم است. اما ایران تولیدکننده عمده گاز و نفت جهان است و می‌تواند برای سرمایه چین مکمل باشد. از یک سو صنایع چین نیاز به انرژی دارند و از سوی دیگر صنایع نفت و گاز ایران نیاز به سرمایه‌گذاری.


این تحلیلگر مسائل سیاست خارجه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری خارجی فی ذاته در سرمایه، خوب یا بد نیست بلکه بستگی دارد که در چه زمینه‌ای انجام می‌شود و در برابر آن برای کانتری چه تعهد پرداختی ایجاد می‌کند.


وی با تاکید بر این دو فاکتور مهم، افزود: ممکن است یک سرمایه‌گذار خارجی در امور زیربنایی مثل راه آهن، ارتباطات، جاده‌سازی یا نیروگاه‌های برق سرمایه‌گذاری شود. وقتی سرمایه‌گذاری در این امور باشد یعنی شما کانتری مقابل را متقاعد کرده‌اید که به جای اینکه پولش را در داخل کانتری خودش خرج کند، بیاید در داخل کانتری شما خرج کند آن هم در زمینه امور زیربنایی که بسیار مهم هستند.


این تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره سود چین از قرارداد با ایران بیان داشت: انگیزه کشوری که در کانتری دیگری سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، سودآوری است؛ چراکه برای آن کانتری اشتغال و زمینه ترقی ایجاد می‌کند و از همه مهم‌تر انتقال فناوری صورت می‌گیرد، تکنولوژی با سرمایه‌گذاری قبلی به دست می‌آید؛ بنابراین وقتی کشوری برای یک کانتری فناوری می‌آورد، انتقال فناوری در ذات خودش بسیار ارزشمند است. اما اگر این قیمت‌ها صرف واردات کالاهای مصرفی مثل لوازم آرایشی شود، به کانتری کمکی نمی‌کند.


کشش‌پذیری سرمایه باید پاسخگوی حجم سرمایه‌گذاری باشد


وی افزود: حال مسئله دیگر این است که بعد از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی چه توقعی از کانتری دارند؟ بناست در ازای سرمایه‌ای که آورده چه سودی به آن بدهیم؟ این بسیار پر اهمیت است؛ چراکه کشش‌پذیری سرمایه ما باید به گونه‌ای باشد که بتواند پاسخگوی این سرمایه‌گذاری باشد.


بهشتی‌پور با بیان اینکه برخی می‌گویند چین بعد از سرمایه‌گذاری در برخی از کشورها و عدم توانایی آنها برای بازگرداندن سود به این کانتری باعث ضمیمه شدن بخشی از آن کشورها به چین شده‌ است، یادآور شد: آیا وقتی کشوری به بزرگی ایران که هشت سال جنگیده و یک وجب از خاکش را به دشمن نداده است، می‌آید کشورش را به بیگانه بفروشد؟ آیا عقل انسانی پذیرفتن می‌کند که کسی در جمهوری مسیحی ایران چنین تعهدی را بپذیرد؟ در بازپرداخت وام‌ها و سرمایه گذاری‌های خارجی همیشه توجه به این مسئله است که بازگرداندن سرمایه به تدریج و در بازه‌های زمانی ۵ تا ۱۰ ساله انجام شود؛ البته سود آن باید پرداخت شود؛ چراکه اگر اینگونه نباشد کسی برای سرمایه‌گذاری در کانتری حضور پیدا نمی‌کند.


وی درباره شفاف‌سازی در این قرارداد، گفت: ما تکی کشوری در دنیا هستیم که هنوز قراردادی نهایی نشده، می‌خواهیم که شفاف‌سازی شود. هر بخش قرارداد باید توسط کارشناسان همان حوزه مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه کار کارشناسی است و نمی‌شود در رسانه و تلویزیون راجع به آن صحبت کرد و بیان داد. البته که محصول را وقتی نهایی شد باید به بحث گذاشت اما آن را نیز باید کارشناسان انجام دهند.


چرا علیه قراردادهای چین با دیگر کشورها جوسازی نمی شود؟


بهشتی‌پور با بیان اینکه ما به مسئولان خودمان اعتماد نداریم و می‌گوییم که آنها خیانت می‌کنند در حالی که این حرف بسیار بدی است و نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی ما بسیار پایین آمده که چنین حرفی زده می‌شود، اظهار داشت:  قراردادهای بسیاری بین چین با ترکیه، پاکستان، قزاقستان و روسیه بسته شده است، بررسی کنید ببینید که در مورد کدامیک این جوسازی‌ها و حساسیت‌های خبری که انجام می‌شود، ایجاد شده است. کسی بر شفاف بودن قرارداد تردیدی ندارد و در قانون اساسی تاکید شده است که باید توسط مجمع تصویب شود اما شفافیت به این معنی است که باید پژوهشگران و محققان به قرارداد دسترسی داشته باشند، اما به این معنا نیست که سر کوچه و بازار در مورد چیزی که اطلاع نداریم، فریاد بزنیم و بگوییم که محتوای آن چیست.


این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: این قرارداد استراتژیک را باید افرادی که فهم استراتژیک دارند و کارشناس مسائل حقوق بین‌المللی هستند، مورد بحث قرار دهند و نتیجه آن و مجموعه آخر آن را به اطلاع عموم برسانند. اینکه بر سر کوی و برزن برود و در رسانه‌ها صبح تا شب یک تیم مخالف و تیم  دیگری موافق تشکیل دهیم و راجع به قراردادی که هنوز بسته نشده صحبت کنیم، صحیح نیست.


انتهای پیام

ظریف شایعه فروش جزیره کیش را رد کرد


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع از بررسی مسئله توافق همکاری ۲۵ ساله ایران با چین با حضور دربار خارجه در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که در این جلسه دربار خارجه شایعاتی همچون فروش جزیره کیش و نفت ارزان قیمت در سند همکاری ۲۵ ساله را رد کرد و آن را ناشی از غرض‌ورزی دشمنان توسعه روابط بین دو کانتری دانست


ایران وکیل | مخبره و رویدادها | سیاسی

ظریف شایعه فروش جزیره کیش را رد کرد

محمدجواد ظریف(دربار امور خارجه)


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع از بررسی مسئله توافق همکاری ۲۵ ساله ایران با چین با حضور دربار خارجه در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که در این جلسه دربار خارجه شایعاتی همچون فروش جزیره کیش و نفت ارزان قیمت در سند همکاری ۲۵ ساله را رد کرد و آن را ناشی از غرض‌ورزی دشمنان توسعه روابط بین دو کانتری دانست.


ابوالفضل عمویی در گفت‌وگو با ایسنا، در بیان جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع گفت: این جلسه با حضور دربار خارجه و معاونانش برای ارائه آخرین مخبره و تحلیل‌ها درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توافق جامع همکاری جمهوری مسیحی ایران و جمهوری خلق چین تشکیل شد.


وی افزود: آقای ظریف در این جلسه ضمن اشاره به روند تدوین پیش نویس توافق همکاری ۲۵ ساله با چین بیان داشت که روابط جمهوری مسیحی ایران با چین روابطی راهبردی بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل است.


عمویی تمدید داد: طبق توضیحات آقای ظریف روند تدوین این سند با مسافر آقای شی جین پینگ به تهران در سال ۱۳۹۴ شروع شد و دو کانتری در این مسافر قصد گرفتند که نقشه راه بلندمدت را طراحی کنند. این سند پس از تبادل نظر طرفین هنوز در حال مذاکره است.


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجمع همچنین بیان داد: طبق توضیحات دربار خارجه در تشریح ابعاد این سند بر لحاظ شدن منافع ملی در تدوین آن تاکید شده، آقای ظریف شایعاتی همچون فروش جزیره کیش و فروش نفت ارزان را رد کرد و آن را ناشی از غرض ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین دانست.


به گفته عمویی در این نشست اعضای کمیسیون نظرات خود را درباره این سند و سایر تحولات سیاست خارجی بیان کردند. باس کمیسیون هم در جمع بندی ضمن استقبال از شکل گرفتن فضای تعامل جدی و سازنده کمیسیون با دستگاه دیپلماسی بر آمادگی کمیسیون برای بررسی بیشتر جزئیات سند همکاری جامع چین و ایران تاکید کرد.


انتهای پیام

اعسار زوج در قوانین ایران | ادله اثبات اعسار زوجایران وکیل | مطالب حقوقی | مقالات حقوقی


اعسار زوج


اعسار زوج و ادله اثبات اعسار زوج


يکـی از‌ مـسائل‌ مورد فرق در دادگاه ها، ادعای اعسـار زوج در پرداخـت حقـوق زوجـه است. اثبات ادعای اعسار زوج همانند ديگر دعاوی بـه وسـيله بينـه اسـت و اگـر بينـه اقامـه نگردد، نوبت به استصحاب و گاهی به‌ قسم‌ می رسـد. اثـبات دعوای اعسار زوج‌ به‌ هر کدام‌ از روش های فوق، ارتباط مستقيمی با حقوق زوجـه دارد. اجــرت المـثـل، نحلـه، نفقـه و شـرط تنصيف دارائی از حـقوق مـختص‌ زوجـه‌ است‌ که باشرايط خاصی به وی تعلق می گيرد. بين اجرت‌ المثل و ديون ديگر تفاوتی نيست و در صورت اثبات اعسار تقسيط يا امهال مـی گـردد.


بـراساس مـاده ٢ قـانون نحوه اجرای محکوميت‌ های مالی مصوب ١٠ آبان مـاه ١٣٧٧: «هـرگـاه محکوم عليه مدعی اعسار شود‌ (ضمن‌ اجرای حبس ) به ادعای وی خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌ خواهد‌ شـد‌.»


در صـورتی کـه زوج سابقه تمکن مالی داشته باشد يا مسئله دين‌، ثمن‌ معامله‌ يا قـرض و مانند آن است، تا احراز اعسار و اقامه ی بينه خارج از نوبت بررسی می شود‌. امـا بـه موجـب مـاده ٧ قـانون جـديـد نـحـوه اجــرای محکوميت های مالی ١٣٩٤ در موارديی که‌ وضعيت سابق مديون دلالت بر توانايی مـالی وی داشـته يا مديون در عوض‌ دين‌، مالی دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مـال کـرده باشـد اثبات اعسار بـر عـهده‌ اوسـت‌؛ جز در صورتی که استوار کنـد آن مـال تلـف شـده اسـت. بـا تصويب‌ مـاده‌ ٢٢‌ ق.ح .خ و ابـلاغ بـرخی از سياست های قضـائی و خـانواده وضـعيت مطالبـه حقــوق مــالی زوجــه در فــرض اعســار‌ و ايســار زوج‌ بــا لحـــاظ قـــانون نـحــوه ی اجــرای محکوميت های مالی مصوب ١٣٩٤بررسی شده است‌.


سؤال‌ اساسی اين است از اينـکه اثـبات اعسار از راه استصحاب، بينه وسوگند چگونه است‌ و چه‌ تـأثيری بـر حقـوق زوجه دارد؟


اجرای استصحاب و لزوم اقامه بـينه در اثـبات اعسار زوج از نظـر حقـوق‌ موضوعه‌


درمـاده ٣ قـانون جديد نـحوه اجـرای مـحکوميت‌ های مالی مصوب‌ ١٣٩٤‌ آمـده : «اگـر اســتيفای مـحکوم‌ به (مانند مهريه ) از طرق مذکور در اين قانون ممکن نشود، محکـوم عليـه (زوج ) بـه تـقاضای مـحکوم‌ له‌ (زوجه ) تا زمان اجرای حـکم يا پذيرفته‌ شدن‌ ادعای اعـسار‌ او‌ يـا‌ جـلـب رضايت محکوم له حبس می شـود. اگـر محکوم عليه تا سی شب پس از ابلاغ اجرائيـه، ضـمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعوای اعـسار خـويش را‌ اقامه کرد باشد، حـبس نـمـی شــود، مـگر اين که دعوای اعـسار مـسترد يا به موجب حکـم قـطعـی رد شــود.


تبصـره ١- چنانچـه محکوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين علت ضمن‌ ارائه‌ صورت کليه اموال خـود دعــوای اعسار خود را اقامه کند، هر گـاه مـحکوم له آزادی وی را بدون اخـذ تـأمين بـپذيرد يا محکـوم عليه به تـشخيص دادگاه کفيل يا‌ وثيقه‌ معتبر و معادل محکوم به ارائه نمايد، دادگاه با صـدور قرار قبولی وثيقه يا کفيل تـا روشـن شدن وضعيت اعسار از حبس محکـوم عـليـه خــودداری و در‌ صـورت حـبس، او را آزاد می کند‌. در صورت رد دعـوای اعـسار به موجب حکم قطعـی، به کفيل يا وثيقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بيست شب پس از‌ ابـلاغ‌ واقـعی نـسـبت به تسليم‌ محکوم‌ عليه اقدام کند.


تـا قـبل از سـال ١٣٩١بــه موجب علت ٢٣ قانون اعسار (مصوب ١٣١٣) در محکوميت های مالی ، اصل بر ايسار شخص محکوم بود، لذا‌ زوج‌ که مدعی اعسار بود، بايد به عنوان خواهان دعوای اعسار، خلاف اصــل ايسار را به اثبات می رساند.


در حال حاضر بايد علت ٢٢ ق.ح .خ با علت ٧ قانون جديد نحـوه اجرای محکوميت‌ های مالی، توأمان، ملاحظه شود. در بند (ج ) علت ٧ قانون جديد نحوه اجرای محکوميت هـای مـالی مصوب ١٣٩٤آمده: چنانچه‌ وضعيت سابق محکـوم عليـه مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشی از‌ اخذ‌ و تحصيل مال بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمستقيم نباشد، مانند «مهريه » ادعای اعسار زوج در مطالبه مهريه، مطابق ‌‌اصـل‌ بـوده و تـا زمانی که خلاف آن توسط زوجه استوار نشده باشد، موجبی برای حبس‌ او‌ به عنوان استنکاف کننده نخواهد داشت. بنابر اين، بايد زوجه در ابتدا تـوانايی مـالی زوج‌ را با بينه يا استصحاب اثبات و سـپس تـقاضای اعمال علت ٣ قانون جديد نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب‌ ١٣٩٤‌ را کند.


در بند (الف ) وبند (ب ) در باره اعسار چنين بيان شده است :


الف ) هرگـاه وضعيت سابق محکوم عـليه ازنـظر اعسار يا ايسار معلوم بـوده و دليلی کـه تغيير حالت سابقه را‌ اثبات کند ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم مقتضي صـادر خواهد کرد.


ب ) در صورتی که منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تباه مـال مـکتسبه‌ ثـابت‌ نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم عليـه، نسـبت بـه صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را استوار کنـد و زوج‌ تکی‌ در صورتی محکوم مـی شـود که زوجه بـتواند توانائی مالی زوج را با بينـه اثبـات کند، چون در غير اين صورت ادعای اعسار زوج با سوگند استوار می شود. در‌ قـوانين‌ تا بعد از اصلاحيه اخير همسو با نظريه مشهور فقهی، وظيفه اثبات اعـسار بـر عـهده محکوم عليه قرار داده شده است. به طور مثال علت ٢٠ قانون اعسار و افلاس و خطایابی قانون تسريع‌ محاکمات‌ سـال‌ ١٣١٠ مقرر مـی ‌داشـت: «دعوای اعسار‌ در‌ مورد محکوم به به طرفيت محکوم له دعوی اصـلی اقامه خواهد شـد». در ضـمن مـاده ٢١ قانون اعسار سال ١٣١٣ نيز‌ آمده‌ است‌ : «دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفيت‌ محکوم‌ له دعـوی اقامه خواهد شد».


پس اثبات ادعـای اعسـار بعهده محکوم عليه است، مفاد علت ٣ قـانون نحوه اجرای محکوميت‌ هـای مـالی مصوب سـال ١٣٧٧ چنين است: «هرگاه محکوم عليه مدعی اعسار‌ شود (ضمن اجرای حبس ) بـه ادعـای وی خارج از نوبت، رسيدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌ خواهد‌ شد‌». مفاد بند (ج ) علت ١٨ آئين نامه اجرايی مسئله مـاده ٦ قانون نحـوه‌ اجـرای محکوميـت هـای مـالی مصوب سال ١٣٧٨ (بعد از خطایابی اخير) نيز اصل بر تمکن محکوم عليه‌ بـوده‌ و او‌ بايـد از عهـده دعـوای اعسـار برآيـد.


بـا مـد نظـر قـرار دادن مـواد‌ ٢ و ٣ قـانون‌ نحـوه‌ اجــرای مـحکوميت های مالی و قانون اعسار مصـوب سـال ١٣١٣ و رأی وحـدت رويـه شـماره ٧٢٢ مورخ‌ ١٣٩٠‌/١٠‌/١٣ معلوم می شود که اعسار يک دعوای حقوقی است در مـورد اشـخاص مجهول الحالی که‌ ادعای خلاف اصل می نمايند. در محکوميت هـای مــالی، از جـملـه نفقـه و مهريه، در‌ خصوص‌ اعسار‌ يا ايسار متعهد بايد حالت سابقه مـد نظـر قـرار داد؛


الـف – در صورتی که‌ حالت‌ سابقه مديون ( منظور از مديون در اين نوشتار زوج اسـت ) مسـبوق بـه ايسار‌ بوده‌ يا‌ منشأ دين مالی بوده، اصـل بـر توانائی مالی و يسار متعهد است و اثبات خـلاف اصل يعنی اثبات‌ اعسار بر عهده مدعی اسـت.


ب – در صـورتي کـه منشـأ ديـن ، مـالي ومعاوضي‌ نباشد‌،اصل‌ بر اعسار متعهد است ، و متعهدله بايد يسـار او را بــه اثـبـات برسـاند و هرگاه خوانده دعوايی اعـسار‌ نـتواند‌ يسـار فعلی يا سابق متعهد را اثبات کند يا يسار و توانائی مالی فعلی يا سابق متعهد نزد دادگاه محرز نباشد، ادعای اعسار بـا سـوگند متعهـد پذيرفـتـه مـی شـود. اصلی که‌ در اين موارد جاری می شود استصحاب اسـت.


قـانونگذار با تصويب علت‌ ٢٢‌ ق.ح .خ خواسته زوج و زوجه را مجاب کند که‌ مهريه‌ را‌ بيش از ١١٠ سکه تعيـين نکننـد. چون در تمدید‌ علت‌ آمده «چنانچه مـهريه بـيشتر از اين مـيزان باشد، در خصوص مـازاد، فقـط ملائت‌ زوج‌ ملاک پرداخت است».


مـفاد نظريه‌ شماره‌ ١٧٨٤/٩٢‌/٧ـ‌ ١٣‌/٩/١٣٩٢ اداره کل حقوقی قوه قضائيه «مـاده‌ ٢ قـانون‌ نحوه اجرای محکوميت های مالی (حبس زوج ) برای مازاد بر مـيزان ١١٠‌ سـکه‌ بـابت مهريـه قابل اعمال نمی باشد‌. ولی اين باعث نمی شود‌ کـه زوجـه نـسـبت بــه مـازاد‌ ١١٠ سـکه‌ در خصوص مهريه و اموال زوج استيفای حقوق ننمايد. شورای مراقب پيرامون علت ٢٢‌، معتقد‌ بـه عدم مـغايرت اين مـاده‌ بـا‌ شرع‌ بود به اينکه‌ اين‌ علت برای جلـوگيری از‌ تعيـين‌ مهريـه هـای سـنگين و بـدون حـساب در جامعه و صرفا حمايت کيفری ابتدايی خود را از‌ تعـداد‌ بيشـتر از ١١٠ سکه برداشته است‌ ، و با‌ توجه بـه‌ چـنين‌ ديونـيی به خصوص در مورد‌ جوانان، اصـل بـر عدم دارايی زوج به پرداخت اين دين به زوجه است، قانونگذار حـمايت‌ کـيفر خـويش را در بيش از اين‌ ميزان‌، مشروط‌ به‌ اثبات‌ توانائی مالی زوج‌ کرده‌ است.


هـرگاه نـسبت بـه سابقه توانایی مالی يا اعسار، علم وجود نداشته باشد، اصل بر عدم‌ توانائی است‌ و نـبايد اقـدام بـه بازداشت کرد.


در علت‌ ٢٢‌ ق.ح .خ قانونگذار‌ در‌ قانون‌ حمايت‌ خانواده مشخص نکرده است که اين مـاده شـامل مـهريه های تعيين شده بعد از تاريخ تصويب قانون (١٣٩١/٢/١) می شود يا خير؟ بعضی معتقدند که قانون نسبت بـه‌ مـا بعد خود اثر ندارد مگـر اينکـه در خـود قـانون مقررات خاصی نسبت بـه اين مـوضوع اتـخاذ شده باشد، و اثر مـاده ٢٢ ق.ح .خ شـامل سـند عقد نکاح بعد از تصويب نمی شود‌.


دسته ای ديگر مـعتقدند مـنظور از عـبارت «زمان عقد» در علت ٢٢ مطلق است لذا اين علت قانونی عطف به ماسبق می شـود و مـعيار زمان مطالبه مهريه است هرچند‌ عقد‌ نکـاح قبـل از قانون حمايت خانواده باشد؛ چون هدف اصـلی قـانونگـذار از وضــع مـاده ٢٢ کـم کـردن زندانيان مهريه بوده است، علت مزبور‌ در‌ مورد مهريه هـايی کـه بعد‌ از‌ تصويب قـانون تعيـين شده اند، نـيز لازم الاجـرا اسـت و نمی توان در اين مورد به قاعده عدم تـأثير قــانون در گذشـته استناد کرد.


می توان‌ گفت‌ علت ٦٢٤ قـوانين مـوقتی اصـول مـحاکمات حـقوقی مصوب سال ١٢٩٠، استصحاب اعسار را پذيرفـته بـود. با تصويب قــانون نـحوه ی اجـرای محکوميت های مالی مصوب (١٣٩٤) حقوق طـلبکاران را رعـايت شـده و تـا‌ حد‌ امکان مشکل حبس بدهکاران مهريه تعديل شده.


 ادله اثبات اعسار زوج


ادله اثبات دعوای اعسار‌


آيا بينه يا سـوگند، در اثـبات دعوای اعسار زوج کافی است يا بـايد هـر دو‌ با هم‌ بـاشـند‌ ؟ ســاير دلايل بـرای اثبات دعوی چگونه می باشند، آيا جـايز انـد يا ضروری ؟ در پاسخ‌ بـه‌ سـؤالات، ادله ی زير مورد بررسی قرار می گيرند:


لزوم اقامه بينه


بـه نـظر‌ دسته‌ ای از فقها، دعوی اعسار با اقـامه بينه ای که از اوضاع و احـوال زنــدگی مـدعی آگاه‌ باشد‌، اثبات مـی شـود، بايد شاهد بر اوضاع داخلی معسر مطلع باشد، چون‌ شـهات‌ بـر‌ نفی اسـت. بـرخی ديگر تصريح کرده اند کـه بـه جـز بينه، بـه دليـل ديگــری مـثـل‌ سـوگند‌ يـا‌ تصديق طرف مـقابل، بــرای اثبـات ادعـا نيـاز نيسـت.


فقيهی ديگر موارد لزوم اقامه بينه برای اثبات دعـوای اعـسـار را ايـن چنـين بيـان کـرده است‌: اگر‌ مـحکوم عـليه، وضعيت و حـال سـابقش مـجهول يا مسبوق به ايسار بـاشد يا‌ مسئله‌ دين ناشی از يک رابطه معاملاتی باشد‌ يا‌ در‌ سابق گاهی اعسار و گاهی ايسار بـر وی وارد‌ شده ولی حالا حال و وضـعيتش مـعلوم نباشد، محکوم عليه بايد با اقـامه بـينه‌ اعـسار‌ خـود رابـه اثبات برساند.


بـر‌ اساس‌ مفاد بند ٢ علت ٢٢ قانون اعسار‌ و افلاس‌ و خطایابی قـانون تسـريع محاکمـات سال ١٣١٠ و علت ٢٣ قانون اعسار مـصوب ١٣١٣‌ شـهادت‌ بـه عنوان دليل اثبات دعوا شمرده‌ شده است. مـاده ٢٣‌ صـراحت‌ دارد کـه : «مـدعی اعـسار بـايد‌ شهادت‌ کتبی لااقل چهـار نفـر از اشخاصی که از وضع معيشت و زندگانی او مطلع‌ باشند‌ به عرض حال خود ضميمه‌ نمايند‌ در‌ شهادت نامه مذکور‌ بايد‌ اسم و شغل و وسايل گذران‌ مـدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به يا دين با تعيين مبلغ آن‌ تصريح‌ شود».


در علت ٥٠٦ قانون آيين‌ دادرسی مدنی مصوب‌ ١٣٧٩‌ دعوای اعسار از هزينه دادرسی به استناد شهادت قابـل اثبـات شـمرده شـده اسـت. بر حسب اين علت «در صورتی که‌ دليل‌ اعسار، شهادت شهود باشد، لازم اسـت‌ شهادت‌ کتبی حداقل‌ دو‌ نفر از اشخاصی که‌ از وضعيت مالی و زندگانی او مطلع می باشـند به دادخواست ضميمه شود ».


سوگند


در مواردی مـی تـوان‌ با‌ سوگند دعوای اعسار يا ايسار را اثبات نمايـد‌، در‌ ايـن‌ زمينـه‌ علمـا‌ چنين‌ بيان کرده اند؛


الف . هرگاه مدعی اعسار مانند زوج يا مدعی توانائی مالی مانند زوجه، نـتوانند ادعـای خويش را به اثبات برسانند، طـرف مـقابل بايد سوگند ادا‌ کند تا ادعای مـدعی ســاقط شــود.


ب. هرگــاه منشــأ ديــن، غير مــالی باشــد، مــديون و محکوم عليه مانند زوج بايـد بـر اعسـار و نـاداری خـويش سـوگند يـاد کـنـد.


ج. اگر محکوم عـليه مـدعی است که قبلا مـال داشـته اسـت امـا حالا، مالش تباه شده است و برای اين ادعا بينه ندارد، در اين صورت محکوم له بر عـدم تباه‌ مال‌ محکوم عليه قسم می خورد. بنابر اين، بـايد مـحکوم عليه بر دعوای مبنی بر اعسار حتی در جايی که حالت‌ سابقه‌ اعسار باشد يا دعوا با‌ منشأ‌ غير مالی باشد سوگند نيز ياد کند.


لزوم اقامه بينه با سوگند محکوم عليه (زوج )


برخی از فقها مـعتقدند کـه محکوم عـليه برای اثبات دعوای اعسار‌ زوج بايد بينه اقامه‌ کنـد‌ و سوگند نيز ياد کند، و آن مشروط است به اينکه محکوم له از مـحکوم عليه تقاضای سـوگند کند. دليل اين الزام، احتياط دانسته شده است. در موردی که مـحکوم عـليه پذيرفـتـه‌ کـه‌ قـبلا مال داشته است، ولی مدعی است که حالا مالش تباه شده است بايد علاوه بـر ســوگند، ‌ ‌بـينه نيز اقامه کند.


تصديق طرف مقابل


عده ايی از‌ فقها، حالت‌ سابقه اعسار زوج، بـه تـنهايی مـجوز برای اجرای استصـحاب اعسـار نمی دانند، بلکه لازم است تصديق محکوم‌ له ضميمه شود. شايد بـه ايـن خــاطر باشـد کـه تصديق محکوم‌ له‌ به‌ منزله اقرار نامبرده است و همان، دليل مثبت دعـواست. در هر صـورت تصديق مـحکوم له در مـوارد زير ‌‌لازم‌ دانسته شده ؛


الف – هرگاه دعوای اعسار مديون مانند زوج مسبوق به اعسار باشد‌، در‌ صورتی که محکوم له مانند زوجه اعسار وی را تصديق کند، ادعای مذکور استوار می شود‌.


ب- اگر ادعای مـديون ماننـد زوج مـسبوق به اعسار نباشد‌ ولی محکوم له دعوی مزبور‌ را تصديق نمايد، بـاز دعـوا ثابـت می شود.


 منشا


اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه | عبدالجبار زرگوش نسب | جلال نادی | پژوهش نامه زنان | سال هشتم | شماره ۱ | بهار ۱۳۹۶

نشست رییس مجمع با وزرای اقتصادی جهت شناسایی راهکارهای تامین ارز برگزار می شود


مشاور و رییس حوزه ریاست مجمع از برگزاری نشست رییس مجمع شورای مسیحی با وزیران سرمایه و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی جهت شناسایی راهکارهای تامین ارز برای کالاهای اساسی در جلسه فردا خبر داد


ایران وکیل | مخبره و رویدادها | اقتصادی


نشست رییس مجلس با وزرای اقتصادی جهت شناسایی راهکارهای تامین ارز برگزار می شود


مشاور و رییس حوزه ریاست مجمع از برگزاری نشست رییس مجمع شورای مسیحی با وزیران سرمایه و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی جهت شناسایی راهکارهای تامین ارز برای کالاهای اساسی در جلسه فردا خبر داد.


به منشا خانه ملت، بابک نگاهداری شب یکشنبه از برگزاری نشست شب دوشنبه محمدباقر قالیباف رییس مجمع شورای مسیحی با وزیران سرمایه و دارایی، نفت، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی خبر داد و درباره هدف از برگزاری این جلسه اظهار داشت: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و به منظور تعامل موثر و هم‌افزایی قوای سه‌گانه برای حل مسائل و مشکلات اصلی کانتری مسئله راهکارهای تامین ارز برای کالاهای اساسی در جلسه‌ تخصصی فردا با حضور ریاست مجمع شورای مسیحی بررسی می‌شود.


مشاور و رییس حوزه ریاست مجمع شورای مسیحی افزود: در این جلسه علاوه بر وزیران صنعت، معدن و تجارت، سرمایه و دارایی، نفت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات نیز حضور دارند.


نگاهداری در تشریح اهداف این جلسه، عنوان کرد: می‌توان با هم‌افزایی ابزارهای تقنینی و نظارتی مجمع و ابزارهای اجرایی وزارتخانه‌های دولتی، تدابیر لازم برای تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را اتخاذ کرد.


انتهای پیام

افزایش سقف مجاز کارت به کارت تا ۶ میلیون تومن


بانک مرکزی طی صدور بخشنامه‌ای سقف مجاز کارت به کارت از طریق درگاه‌های اینترنتی را تا ۶ میلیون تومن افزایش داد. این سقف از طریق پرداخت‌سازها ۳ میلیون تومن تعیین شده است


ایران وکیل | مخبره و رویدادها | اقتصادی


افزایش سقف مجاز کارت به کارت تا 6 میلیون تومان


بانک مرکزی طی صدور بخشنامه‌ای سقف مجاز کارت به کارت از طریق درگاه‌های اینترنتی را تا ۶ میلیون تومن افزایش داد. این سقف از طریق پرداخت‌سازها ۳ میلیون تومن تعیین شده است.


بانک مرکزی جمهوری مسیحی ایران باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کانتری بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی تاکید و طی بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.


به منشا روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا از شبکه بانکی تقاضا کرد تا به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری، تمرکز کنند.


همچنین این بخشنامه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک را از مبلغ ۳ میلیون تومن در هر شبها‌ شب از مبدأ هر کارت، به ۶ میلیون تومن افزایش داد.


سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها نیز طبق این بخشنامه از یک میلیون تومن به ۳ میلیون تومن، با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش، قابل افزایش است. تاکید شده است با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.


بانک مرکزی همچنین امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع دانست و از بانک ها تقاضا کرد تا اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان را انجام دهند.


طبق این بخشنامه برگشت به وضعیت عادی با ابلاغ بانک مرکزی انجام خواهد شد.


انتهای پیام