پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟
 


ارتکاب به قتل همسر


پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟


هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وی به پرداخت نصف دیه موضوع ماده 44 قاننون حدود و قصاص با احتساب مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج است اشکالی ندارد، اما اگر مقتوله جز پدر و مادر وارث دیگری داشته باشد چون مهر مانند سایر ترکه بین وراث تقسیم می شود موافقت همه آنان لازم است.


نظریه مشورتی شماره 3446/7 مورخ 27/8/1364 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net