پرسش: در صورتی که دانشجوئی با ارسال ریز نمرات مجعول برای بستگانش در ایران و ارائه به وزارت علوم موفق به اخذ ارز دانشجویی شود آیا عمل وی خروج ارز غیر مجاز از کشور و یا کلاهبرداری محسوب است و با توجه یه اینکه در خارج از کشور سکونت دارد در مورد تعقیب وی چگونه باید اقدام نمود؟
 


استفاده از ارز یا ریز نمرات مجعول


پرسش: در صورتی که دانشجوئی با ارسال ریز نمرات مجعول برای بستگانش در ایران و ارائه به وزارت علوم موفق به اخذ ارز دانشجویی شود آیا عمل وی خروج ارز غیر مجاز از کشور و یا کلاهبرداری محسوب است و با توجه یه اینکه در خارج از کشور سکونت دارد در مورد تعقیب وی چگونه باید اقدام نمود؟


www.newslaw.net


چنانچه دانشجویی در خارج از کش.ر اقدام به ریز نمرات نموده و به وسیله بستگان خود در ایران موفق به اخذ ارزش دانشجویی شود مرتکب بزه کلاهبرداری شده و با توجه به بند «الف» ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی متهم در ایران قابل تعقیب کیفری است و با شکایت بانک یا وزارت آموزش عالی و جمع آوری دلائل، دادسرا باید نسبت به استرداد او اقدام نماید.


نظریه مشورتی شماره 3532/7 مورخ 30/11/1369 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net