پرسش: شخصی عکس شخص دیگر را به شناسنامه غیر عکس دار همان شخص الصاق کرده و از آن استفاده کرده است این مورد جعل است یا کلاهبرداری؟
 


الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن


پرسش: شخصی عکس شخص دیگر را به شناسنامه غیر عکس دار همان شخص الصاق کرده و از آن استفاده کرده است این مورد جعل است یا کلاهبرداری؟


اتفاق نظر


با توجه به تعریف و موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی الصاق عکس به شناسنامه دیگری و به کار بردن آن جعل و استفاده از سند جعلی محسوب نمی شود. چه این که تغییری در متن سند و مندرجات شناسنامه به عمل نیامده است و در این حد، عمل نیز با موارد کلاهبرداری قابل انطباق نیست. در فرض سوال مورد با بند (ب) از ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی مصوب 10/5/1370 قابل تطبیق است ولیکن چنانچه شخصی با استفاده از شناسنامه ای که ملصق به عکس غیر صاحب آن است، به اعتبار صاحب شناسنامه، دیگری را مغرور نموده و فریب دهد و به آن وسیله وجوهی را به نا حق دریافت کند ممکن است مورد با کلاهبرداری قابل انطباق باشد.


www.newslaw.net


نظر کمیسیون نشست قضائی(2) جزایی


همان طور که در پاسخ سوال آمده است صرف الصاق عکس به شناسنامه بدون ساختن نقش مهر با استفاده از مهر ساختگی جعل محسوب نمی شود اما اگر با چنین عمل متقلبانه ای شخصی را فریب دهد و از این راه مال او را ببرد مصداق کلاهبرداری خواهد بود.