پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می گردد؟
 


انتقال مال مشاع


پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می گردد؟


هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.


نظریه مشورتی شماره 3444/7 مورخ 19/12/1358 اداره کل حقوقی قوه قضائیه