این بخشنامه با انتقادات بسیاری از سوی وکلای کشور مواجه گردیده است. به عقیده منتقدان این بخشنامه، روابط بین وکیل و موکل بسیار خصوصی است و اعلام مبلغ حق الوکاله ممکن است روند رسیدگی را تحت تأثیر قرار دهد
 


به گزارش ایران وکیل بر اساس بخشنامه جدید قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری های کشور، وکلاء مکلفند نسخه ای از قرارداد را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست نمایند.


متن بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه به دادگستری های سراسر کشور به قرار زیر است:


بخشنامه


رؤسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور


با توجه به گزارشات مکرر مردم از عدم رعایت مقررات قانونی توسط تعدادی از وکلای دادگستری به منظور رعایت حقوق مراجعین به دادگستری و رعایت ضوابط قانونی در خصوص وکالت در دعاوی، مؤکداً یادآور می گردد در اجرای ماده 32 قانون وکالت که مقرر می دارد: وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند…


وکلاء مکلفند نسخه ای از قرارداد را به همراه وکالتنامه ضمیمه دادخواست نمایند. لذا در صورت تخلف از مفاد ماده 32 و یا تخلف از موارد مصرح در ماده 34 قانون فوق، قضات محترم اقدام مقتضی معمول و یا موضوع را به این معاونت اعلام نمایند.


نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری می باشد.


این بخشنامه با انتقادات بسیاری از سوی وکلای کشور مواجه گردیده است. به عقیده منتقدان این بخشنامه، روابط بین وکیل و موکل بسیار خصوصی است و اعلام مبلغ حق الوکاله ممکن است روند رسیدگی را تحت تأثیر قرار دهد.


انتهای پیام