برندسازی اینترنتی

انتخاب نام برند گام نخست، اساسي و تعيين كننده در فرايند برندسازي به شمار ميآيد. نام برند پركاربردترين معرفه و مشخصه شركت است كه مشتريان، كارمندان و ديگر ذي نفعان شركت با آن سر وكا ر دارند، زيرا بخشي از برند است كه ميتواند به زبان آورده شود .