تجاهر به استعمال مسکر و افیون


تجاهر درلغت یعنی کاری را بصورت علنی و آشکار انجام دادن، ماده 79 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 اعلام می دارد؛ ((متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 و یا 4 محکوم خواهد شد :1-از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده دراماکن فساد اجتناب نماید…))


www.newslaw.net


حال سوال ایجاد می گردد اگر وکیلی تجاهر به اعمال نافیه فوق نکند بلکه در خفی این اعمال را انجام دهد مرتکب تخلف انتظامی گردیده یا خیر؟ د رپاسخ اعلام می گردد ، اعمال فوق خود دارای مجازات کیفری است در صورت ارتکاب اعمال فوق توسط وکیل د رآشکار ، این حق را به داسرای کانون می دهد که با اعلام هر شخص حقیقی یا حقوقی و گزارش عملکرد وکیل به شکل فوق مدلل و با مستندات با وکیل خاطی بر خورد گردد اما اگر درهرشکل و به هر طریقی وکیلی اقدام به اعمال فوق چه در خفی و چه آشکارا نماید و از طریق مراجع قضایی به موضوع رسیدگی شود پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ، دادسرای کانون حق دارد پس از رویت کیفرخواست ، وکیل خاطی را تا تعیین تکلیف نهایی از وکالت معلق نماید . ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که در مطلب قبلی در خصوص تعلیق وکلاء بدان اشاره شد صراحتا” به این موضوع اذعان دارد. پس از اتمام رسیدگی در صورتیکه وکیل اتهامش به اثبات رسید، طبق قانون وکالت و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، با توجه به اینکه اعمال وکیل خاطی جزء اعمال خلاف شان وکالت است با وی برخورد می گردد . یعنی غیر از اینکه وکیل به مجازات قانونی عمل ارتکابی خود در دادگاه عمومی محکوم می گردد ، طبق قوانین وکالتی نیز مجازات خواهد شد .


بیشتر بخوانید: