جدا سازی تحلیلی سرکوب های نژادی، طبقاتی، و جنسیتی از یک دیگر دقیقاً منطبق با همان رویه های اجتماعی نژاد پرستی، زن ستیزی، و طبقه باوری یی است که موجب ایجاد حرکت های متضادی تحت سیطره ی سیاست هویت شده، مایل به جداخواهی بوده، و توجه بسنده یی به نیاز های زنان سیاه پوست نکرده اند.


 تحلیل نژاد-طبقه-جنسیت ( race-class-gender analysis )

 


ایران وکیل- جدا سازی تحلیلی سرکوب های نژادی، طبقاتی، و جنسیتی از یک دیگر دقیقاً منطبق با همان رویه های اجتماعی نژاد پرستی، زن ستیزی، و طبقه باوری یی است که موجب ایجاد حرکت های متضادی تحت سیطره ی سیاست هویت شده، مایل به جداخواهی بوده، و توجه بسنده یی به نیاز های زنان سیاه پوست نکرده اند.


در بحث های مطرح بر سر نوع ستمی که به درستی می شود آن را در وهله ی نخست منظور کرده و بحث بر سر چگونگی تنظیم پایگانی انواع ستم -بحث بر سر اینکه چگونه باید مسائل سیاسی را در دستور کار جنبش ها و حرکت ها قرار داده و منابع موجود را میان آن ها تقسیم کرد- زنان سیاه پوست اغلب موارد مطلوبی برای تحلیل شمرده شده و هر جناحی به سهم خود سعی در جذب آن ها داشته است.


هدف از تدوین نخستین گلچینی که از نوشته های فمینیست های سیاه پوست در آمریکا انتشار یافت، زن سیاه پوست (1970) ویراسته ی تونی کید (بامبارا)، ارائه ی صورت بندی تازه یی از این بحث ها بوده، گویای بیزاری از نژاد پرستی فمینیسم سفید پوستانه و همچنین زن ستیزی ملی گرایی سیاه پوستانه بود.


در طول دهه ی هفتاد، نظریه ی فمینیستی سیاه پوستانه مخاطبان متنوعی، از جمله زنان سفید پوست و مردان سیاه پوست، را به خود جذب کرده اما هرچه بیشتر به عنوان بخشی در میان زنان رنگین پوست، و به عنوان فعالیت فکری و سیاسی از سوی آنان و برای آنان، قوام یافت.


اگر چه تحلیل نژاد-طبقه-جنسیت در آثار فمینیست های سیاه پوست قرن نوزدهمی یی چون فرانسز هارپر، و آنا جولیا کوپر نیز به طور ضمنی مطرح شده بود ( آثاری که منتقدان فرهنگی قرن بیستمی تا مدت ها از وجود آن ها بی نیوز بودند )، نخستین تبیین صریح نظریه ی نژاد-طبقه-جنسیت معاصر مانیفست «Combahee river collective» با عنوان «بیانیه ی فمینیستی سیاه پوستانه» (1977) بود.


فراگیر ترین وجه سیاست ما در حال حاضر این است که فعالانه علیه ستم نژادی، جنسی، ناهمجنس خواهانه، و طبقاتی مبارزه کرده، و وظیفه ی خاص خود را توسعه ی تحلیل و عمل منسجمی بر اساس این واقعیت می دانیم که عمده نظام های ستم و سرکوب در هم تنیده اند. 


آمیزه ی این ستم و سرکوب ها است که شرایط زندگی ما را شکل می دهد. ما به عنوان زنان سیاه پوست، فمینیسم های سیاه پوستانه را یک حرکت سیاسی منطقی برای مقابله با ستم های چند جانبه و همزمان می دانیم که بر همه ی زنان رنگین پوست روا داشته می شود. 


زبان این بیانیه خود روشن گر است: در این بیانیه، بیش از هر چیز ستم و سرکوب مورد تأئید و تکرار قرار میگیرد. نژاد،طبقه، و جنسیت صرفا مقولاتی برای تحلیل، متغیر هایی برای جرح و تعدیل توسط تحلیل گر، یا «تفاوت ها» یی برای توصیف، که زیر مجموعه ی متغیر های دیگری قرار گرفته، یا به منظور تصمیم بخشی کنار گذاشته شوند،نیستند.


 ادامه دارد…


 


بیشتر بخوانید:


 


تهیه کننده: محمدی