تست شخصیت شناسی MBTI از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است.


تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)

 


ایران وکیل- این آزمون نوع برقراری ارتباط با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراعت را نشان می دهد.تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.


 


تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)