برتولت برشت ( فوریه ۱۸۹۸ – اوت ۱۹۵۶)


خیلی زود آموختم


خیلی زود آموختم که همه چیز را به سرعت دگرگون گنم


زمینی را که روی آن گام بر می داشتم


و هوایی را که در آن تنفس می کردم


اکنون نیز به آرامی چنین می کنم


اما هنوز می بینم که دیگران همه چیز را برای خود می خواهند.


کشتی ات را سبک بران! سبک و آرام رو!


بس سبک و آرام رو وقتی که آنان می گویند


که راه زمینی را در پیش گیر.


خوشبخت نیستی اگر همه چیز را برای خود بخواهی


و خواستار چیزی باشی که بیش‌تر مردم نمی خواهند


بیاندیش، تنها به راه خویش مرو


باید بیاموزی که همچنان که می گذری چیزهایی به دست آری.


کشتی ات را به آرامی بران


سبک و آرام!


بس سبک و آرام رو وقتی که آنان می گویند


که راه زمینی را در پیش گیر.