در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند


الف : مواد مرتبط با موضوع:


ماده62-نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 ((وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوصی که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتی المقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.


ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم می شود:…….بند2: در صورتیکه به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر پروانه ای که دارد معرفی نماید.


www.newslaw.net


مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز د رتاریخ 23/8/1385؛


((کار اموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا” عنوان کاراموز وکالت و شماره پروانه کاراموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا” احتراز نمایند و تهیه و چاپ سربرگ وکارت ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کارآموز وکالت ممنوع است ))


در صورت عدم اجرای این مصوبه بوسیله کارآموزان ، این امر جزء تخلفات مشمول تخلف از نظامات خواهدبود که مطابق ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با متخلف برخورد خواهد شد و مشمول صدر مقاله نمی باشند.


ب: در این خصوص ذکر یک نمونه از آراء صادره خالی از لطف نیست:


در خصوص شکایت خانم …علیه آقای …((کار آموز وکالت دادگستری ))مبنی بر تعرفه خود به عنوان وکیل دادگستری ، به جای کار آموز وکالت و چاپ سربرگ با عنوان وکیل دادگستری ودریافت حق الوکاله زائد بر تعرفه که منجر به صدور قرار منع تعقیب راجع به اخذ حق الوکاله زائد بر تعرفه گردیده است ، چون ایراد و اعتراض موثری نسبت به قرار مذکور بعمل نیامده ، ضمن رد اعتراض ، دادگاه ، قرار معترض عنه را عینا” تایید می نماید و اما در خصوص قسمت دیگر قرار تعقیب انتظامی و کیفر خواست صادره علیه کارآموز مشتکی عنه ، چون طبق ماده 27 شرح وظایف کار آموزان وکالت مصوب 23/83/85 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز کار آموزان وکالت باید در سربرگ وکارت ویزیت خود منحصرا” عنوان کار آموزان وکالت و شماره پروانه کار آموزی خود را قید نموده و از درج و استفاده هر عنوان دیگر اکیدا” احتراز نمایند و تهیه و چاپ و سربرگ و کار ویزیت بدون درج نشانی و یا تصریح عنوان کار آموز وکالت، ممنوع است ، فلذا دادگاه با احراز تخلف انتظامی آقای …((کار آموزوکالت اسلامشهر))بعنوان تخلف از نظامات و تطبیق آن با ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر به ماده 76 همان آئین نامه ، مشار الیه را به مجازات انتظامی درجه 2 یعنی توبیخ با درج با پرونده ، محکوم می نماید .


چاپ سربرگ کارآموز وکالت با عنوان وکیل دادگستری


شماره دادنامه : 9111001186


تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91


مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9000939


رای دادگاه


در خصوص تخلف آقاای (ع-ح) مبنی بر «معرفی خود با درجه بالاتر به وسیله اوراق چاپی» با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفر خواست و چاپ سربرگ توسط کارآموز با عنوان وکیل دادگستری و اقرار کارآموز مذکور، دادگاه تخلف را محرز دانسته و به استناد بند 3 ماده 76 و بند 2 ماده 80 و ماده 83 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا یدادگستری مصوب سال 1334 با یک درجه تخفیف کارآموز وکالت، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می نماید. رای صادره نسبت به کارآموز مذکور قطعی است.


کارآموز وکالت خود را وکیل دادگستری معرفی نموده است


شماره دادنامه : 9111001197


تاریخ صدور دادنامه : 26/9/91


مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز


کلاسه پرونده دادگاه : 9001358


رای دادگاه


دادسرای انتظامی وکلا به این عنوان آقای (ج-الف) را تحت تعقیب انتظامی قرار داده است که مشارالیه درجه خود را بالاتر از درجه ای که داشته معرفی کرده و استناد بند 2 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازات انتظامی او را درخواست نموده، به نظر دادگاه ارتکاب تخلف توسط آقای (ج-الف) کارآموز وکالت با توجه به مستندات پیوست پرونده محرز است منتهای مراتب دادگاه عمل ارتکاب با او را تخلف از نظاماتی که توسط کانون وکلا تصویب و اعلام شده است می داند و به استناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا معطوفاً به بند 2 ماده 76 همان آیین نامه آقای (ج-الف) را به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.


بیشتر بخوانید: