پرسش: اخیراً مشاهده می شود که قبل از تولد فرزند والدین به پزشک متخصص مراجه و پزشک اظهار می دارد طفل دارای عقب مانندگی ذهنی یا جسمی است و باید سقط شود و گواهی این مسئله را صادر می کند، در این خصوص آیا سقط جنین قانونی است یا خیر؟ آیا باید پزشکی قانونی هم این امر را تایید کند یاخیر؟ آیا جهت این امر نیاز به تایید و حکم دادگاه می باشد یا خیر؟
 


سقط جنین ناقص الخلقه


پرسش: اخیراً مشاهده می شود که قبل از تولد فرزند والدین به پزشک متخصص مراجه و پزشک اظهار می دارد طفل دارای عقب مانندگی ذهنی یا جسمی است و باید سقط شود و گواهی این مسئله را صادر می کند، در این خصوص آیا سقط جنین قانونی است یا خیر؟ آیا باید پزشکی قانونی هم این امر را تایید کند یاخیر؟ آیا جهت این امر نیاز به تایید و حکم دادگاه می باشد یا خیر؟


www.newslaw.ir


اتفاق آراء


طبق مواد 623 و 524 قانون مجازات اسلامی عمل پزشک و مباشر دارای عنوان جزایی است و در این گونه نمی توان به استناد نظریه پزشک و تایید نظریه پزشکی قانونی اقدام به سقط جنین کرد و همچنان که قتل بیمار لاعلاج و انسان ناقص الخلقه پس از تولد هم جایز نبوده و جرم است.


نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی


با توجه به ماده 623 قانون مجازات اسلامی دادن ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین زن شود، جرم و در حدود و مقررات ماده مزبور در خور مجازات است مگر این که ثابت شود این اقدام برا ی حفظ حیات مادر صورت گرفته است که درچنین صورتی مجازات مقرر اعمال نخواهد شد با حفظ این مقدمه و با عنایت به ماده 624 قانون مزبور ولو این که پزشک متخصص تشخیص دهد که جنینی پس از متولد شدن دارای عقب ماندگی ذهنی یا جسمی خواهد بودف نیز سقط جنین جرم است و مجازات دارد و تایید پزشکی قانونی هم موجب زوال وصف مجرمانه عمل سقط یا اسقاط جنین نخواهد بود و بدیهی است که دادگاه هم مجوز قانونی برای تایید موضوع و صدور حکم به لزوم سقط ندارد.