مصرف دخانیات نه تنها باعث بروز بیماری های ریوی از جمله سرطان ریه و بیماری های قلبی عروقی و کاهش سلامت افراد می شود بلکه مشکلات دیگری مثل ناتوانی های جنسی و تاثیرات منفی بر قدرت جنسی را نیز به همراه دارد.


سیگار و تاثیرات منفی آن بر قدرت جنسی


 


سیگار باعث آسیب اسپرماتوزوئیدها و کاهش باروری می شود:


www.newslaw.net


مصرف سیگار باعث کاهش جریان خون و ناتوانی جنسی می شود:


سیگار کشیدن در دوره ی بارداری به سلامت جنین آسیب می زند:


 


سیگار کشیدن در دوره ی بارداری به سلامت جنین آسیب می زند

 


سیگار حاوی بنزن، نیتروزامین، فرمالدئید و سیانور هیدروژن: