ایران وکیل – اگر فروشنده حاضر به انتقال سند خودرو نباشد چه باید کرد؟


در این مورد بایستی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را داد. در صورت عدم حضور نماینده، دادگاه سند انتقال را امضاء می کند.


پایگاه نیوزی ایران وکیل – سوالات حقوقی