پرسش : با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص که به موجب آن زن یا شوهر در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟
 


عدم توارث زن و شوهر در قصاص و عفو و اجرا


پرسش : با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص که به موجب آن زن یا شوهر در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟


مطاق مفاد ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقرارت آن در هنگام وقوع قتل یکی از زوجین، زوج یا زوجه در قصاص و عفو و اجرای مجازات مجرم احتیاری ندارند و این ماده فقط زن و شوهر را از قصاص و عفو و اجراء منع نموده، لیکن وراثت آن ها و حق اقامه شکایت کیفری و اخذ دیه را از آنان سلب ننموده است و با این کیفیت مطابق قاعده ارث در صورتی که وقوع قتل منجر به اخذ دیه گردد، زن و یا شوهر سهم الارث خود را از دیه می برند.


نظریه مشورتی شماره 2490/7 مورخ 21/5/1365 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net