پرسش : قتل ناشی از حوادث کار که بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، آیا قتل مذکور از موارد قتل شبه عمد یا خطای محض و قابل گذشت است یا خیر؟ و در صورتی که اولیاء دم در دادسرا گذشت خود را اعلام نمایند، دادگاه صالح چه دادگاهی است؟
 


عناوین شبه عمد و خطاء محض در تسبیب جاری نیست


پرسش : قتل ناشی از حوادث کار که بر اثر عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، آیا قتل مذکور از موارد قتل شبه عمد یا خطای محض و قابل گذشت است یا خیر؟ و در صورتی که اولیاء دم در دادسرا گذشت خود را اعلام نمایند، دادگاه صالح چه دادگاهی است؟


1-فوت افرادی که به علت عدم رعایت نظامات دولتی از ناحیه کارفرما دچار حادثه و فوت می شوند موجب ضمان و مشمول ماده 23 قانون دیات است و دیه آن برعهده مسبب است و در این موارد که از باب تسبیب است نه جنایت، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست.


2- با گذشت شاکی خصوصی از جهت فوت تعقیب از نظر دیه موقوف می شود زیرا عمل جنبه عمومی ندارد و حق الناس است.


3- چنانچه از جهت تخلف از مقررات قانون کار مورد تعقیب واقع شود دادگاه صالح دادگاه کیفری 2 خواهد بود.


نظریه مشورتی شماره 2307/7 مورخ 14/7/1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net