پرسش : در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل زید را داشته و اشتباهاً عمر را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟
 


عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول


پرسش : در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل زید را داشته و اشتباهاً عمر را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟


ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریر الوسیله ج 2 صفحه 554 هم ناظر به بیان همین امر است ؛ اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور این که زید است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلا عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد و مورد استعلام که با فرض اخیر منطبق است قتل عمد محسوب است.


نظریه مشورتی شماره 4659/4 مورخ 17/10/1370 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net