غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری


پرسش: آیا انتقال ملک غیر قابل گذشت است یا خیر؟


www.newslaw.net


با توجه به به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان عالی کشور کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد، بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیر قابل گذشت خواهد بود.


نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net