روایت تکان دهنده زنانی که باید به جای قضاوت در مورد آنها، با درک و همدلی تسکین شان داد
 


به گزارش ایران وکیل گاه روایت هایی را می بینیم و می شنویم که برای ما به عنوان بیننده و شنونده بسیار سخت است حال فکر کنید به زنانی که از یک سو اینچنین مورد ظلم قرار گرفته اند و از سوی دیگر از قضاوت های زهرآگین بسیار از ما مردم نیز در امان نیستند. فکر کنید که چرا ما به جای درک و همدلی فقط به قضاوت می پردازیم آن هم در شرایطی که اگر خود ما در شرایط چنین زنانی بودیم به احتمال زیاد سرنوشتی همانند آنها در انتظارمان بود.