پرسش : با توجه به این که قتل عمد از جمله جرائم خصوصی (حق الناس) است اگر اولیاءدم مرتکب قتل عمد شوند، مثلاً پدر و مادری فرزند خود را به قتل برسانند آیا چنین قتلی قابل تعقیب کیفری هست یا خیر؟ در صورت قابل تعقیب بودن مستند قانونی آن چیست؟
 


قتل عمد فرزند به وسیله والدین


پرسش : با توجه به این که قتل عمد از جمله جرائم خصوصی (حق الناس) است اگر اولیاءدم مرتکب قتل عمد شوند، مثلاً پدر و مادری فرزند خود را به قتل برسانند آیا چنین قتلی قابل تعقیب کیفری هست یا خیر؟ در صورت قابل تعقیب بودن مستند قانونی آن چیست؟


برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تأدیب یا حفاظت اطفال، جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.


بنابراین به موجب این دو ماده، چنان که پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.


اما در مورد اولیاءدم : چون طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص اولیاءدم همان ورثه مقتول اند، مگر زوج و زوجه، لذا اگر پدر یا مادر مرتکب قتل فرزند خود شوند، اولیاءدم سایر ورثه مقتول خواهند بود و اگر ورثه غایب باشند به مدلول ماده 52 قانون مذکور عمل شده و اگر ورثه دیگرنداشته باشد طبق ماده 193 قانون دیات دادستان ولی محسوب می گردد.


نظریه مشورتی شماره 9076/7 مورخ 17/1/1368 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net