پرسش : در صورتی که قتل در نتیجه ترک فعل واقع شده باشد مانند اینکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و در نتیجه خروج قطار از خط عده ای کشته و مجروح شوند یا متصدی نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در غیاب او کسی غرق شود این قبیل حوادث قبلاً با ماده 177 قانون مجازات عمومی مطابقت داشت در حال حاضر این گونه موارد با چه ماده ای قابل تطبیق است؟
 


قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل


پرسش : در صورتی که قتل در نتیجه ترک فعل واقع شده باشد مانند اینکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و در نتیجه خروج قطار از خط عده ای کشته و مجروح شوند یا متصدی نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در غیاب او کسی غرق شود این قبیل حوادث قبلاً با ماده 177 قانون مجازات عمومی مطابقت داشت در حال حاضر این گونه موارد با چه ماده ای قابل تطبیق است؟


با توجه به عناصر تشکیل دهنده قتل که در ماده 2 قانون دیات عنوان گردید و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت شخص یا اشخاصی کشته و مجروح شوند عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود و ماده 177 قانون مجازات عمومی چون مغایر قانون دیات است منسوخ است.


نظریه مشورتی شماره 3645/7 مورخ 16/11/1369 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net