پرسش : هرگاه کسی با گذاشتن سنگ روز شکم دخترش که در اثر عمل نامشروع حامله شده است باعث سقط جنین و مرگ مشارالیها بشود آیا عمل مزبور قتل غیر عمد و سقط جنین است یا عنوان قانونی دیگری دارد؟
 


قتل غیر عمد و سقط جنین دختر


پرسش : هرگاه کسی با گذاشتن سنگ روز شکم دخترش که در اثر عمل نامشروع حامله شده است باعث سقط جنین و مرگ مشارالیها بشود آیا عمل مزبور قتل غیر عمد و سقط جنین است یا عنوان قانونی دیگری دارد؟


عمل شخصی که به قصد سقط جنین دخترش (که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده) سنگ بر روی شکم دخترش گذاشته و در نتیجه منجر به سقط جنین و فوت او شده قتل غیر عمد و سقط جنین است که با رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب و مجازات می باشد، زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضرب و جرح به دختر را نداشته و بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل شده است.


نظریه مشورتی شماره … مورخ 2/11/1354 اداره کل حقوقی قوه قضائی


www.newslaw.net