پرسش : آیا سقط جنین ناشی از زنا دارای مجازات است یا خیر؟
 


مجازات سقط جنین نامشروع


پرسش : آیا سقط جنین ناشی از زنا دارای مجازات است یا خیر؟


چون در جمهوری سلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا از حق حیات بهره مند می باشند، بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال حق تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات می باشد.


نظریه مشورتی شماره 2171/7 مورخ 7/6/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net