– کتاب آیین دادرسی کیفری،‌ دکتر خالقی– آیین دادرسی کیفری ۲ جلد، دکتر آشوری– آیین دادرسی کیفری ۵ جلد ، دکتر آخوندی– قانون آیین دادرسی کیفری- قانون تشکیل دادگاههای عمومی– حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری– عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری– تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری– کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری– علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم– آیین دادرسی کیفری ، دکتر رجب گلدوست جویباری– آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کیفری– آیین دادرسی کیفری ۲جلد، زراعت و مهاجری– لایحه جدید آیین دادرسی کیفری– جزوات و مقالات دکتر گلدوست-قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه-آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت-آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح-آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)-قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)-آیین نامه شورای حل اختلاف