نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


ایران وکیل – شماره14030ه‍/ب 10/3/1389


جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 227740/ت42649 هـ مورخ 18/11/1388، موضوع «ستاد همکاری‌های توسعه‌ای با کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای هدف»، ذیلاً «رأی مقدماتی هیأت» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب ماده (109) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 «ایجاد و توسعه هرگونه … مؤسسه آموزشی … توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.» علیهذا، بخشی از بند (1) تصویب‌نامه، مبنی بر واگذاری «صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی» به جای شورای مذکور در قانون به «ستاد همکاریهای توسعه‌ای» مغایر با قانون است. 2ـ علاوه بر بند « ز» ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، اصلاحی در مورخ 18/2/1358 که به موجب آن تأسیس شعبه بانکها از اختیارات بانک مرکزی است، طبق بند « و» از ماده (30) قانون مذکور و تبصره (3) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مصوب 1383 «ایجاد یا تعطیل شعبه … بانکها در داخل یا خارج از کشور» به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که علاوه بر تأیید شورای پول و اعتبار مستلزم تصویب آن در هیأت وزیران است، بنابراین قسمت دیگر از بند(1) تصویب‌نامه دایر بر واگذاری «تشخیص تأسیس شعب بانکها» به « ستاد همکاری‌های توسعه‌ای» مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی