پرسش: آیا دادستان می تواند جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نماید؟
 


تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری


پرسش: آیا دادستان می تواند جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نماید؟


اتهامات و جرائم مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی سابق به صراحت صدر ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب بیست و پنجم خرداد ماه سال 1356 میزان مجازات فعلی کلاهبرداری از شمول ماده 22 قانون مزبور خارج است ؛ به عبارت دیگر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب شامل جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست.


مضافاً آن که به موجب تبصره یک ماده یک و تبصره ذیل ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه سال 1367 حتی دادگاه نمی تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور در مواد یک و دو آن قانون صادر نماید و حسب تبصره 3 ماده 5 همان قانون دادگاه فقط با حصول شرایطی اجراء مجازات حبس را معلق می نماید؛ بنابراین دادستان نمی تواند در جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعقیب کیفری متهم را معلق نماید.


نظریه مشورتی شماره 6265/7 مورخ 20/10/1373 اداره کل حقوقی قوه قضائیه