پرسش: اگر کارمندی مستنداً به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری معلق شود و سپس در دادگاه محکوم ؛ اما اجراء مجازات او تعلیق گردد، آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا نه؟
 


تعلیق مجازات کلاهبرداری


پرسش: اگر کارمندی مستنداً به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری معلق شود و سپس در دادگاه محکوم ؛ اما اجراء مجازات او تعلیق گردد، آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا نه؟


چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی، مستند به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است.


بنابراین رفع تعلق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد.


نظریه مشورتی شماره 5089/7 مورخ 21/7/1372 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net