پرسش: عده ای از وارد کنندگان، برگ خرید های غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این برگ خریدها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است وارد کننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبداء مرور زمان آن چه زمانی است؟
 


خروج ارز با برگ خرید غیر واقعی


پرسش: عده ای از وارد کنندگان، برگ خرید های غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این برگ خریدها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است وارد کننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبداء مرور زمان آن چه زمانی است؟


با توجه به عبارت صدر ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 که مقرر می دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد موضوع استعلام از مصادیق این ماده بوده و مبداء مرور زمان از تاریخ ارائه برگ خریدهای غیرواقعی است.


نظریه مشورتی شماره 3532/7 مورخ 22/7/1361 اداره کل حقوقی قوه قضائیه