دیدگاه این شاخه از روان درمانگری بر این اساس استوار است که مشکلات یا بیماری فرد تنها محدود به نقش و تاثیر خود او نمی شود؛ بلکه محیط زندگی و افراد پیرامون (همسر، خانواده، محل کار، جامعه …) هم نقش بسزایی در ایجاد و یا تقویت بیماری روحی یا مشکل فردی دارند


 سیستمیک تراپی (Systemic psychotherapy) یک شاخه از روانکاوی/ روان درمانگری هست که متمرکز بر روابط متقابل بین انسانها میباشد. در سالهای اخیر موثر بودن این شاخه از روانکاوی/روان درمانگری در درمان بسیاری از بیماریها مورد توجه قرارگرفته است. ازجمله افسردگی، ترس درمانی، غم در رابطه با از دست دادن عزیزان یا موارد ارزشمند زندگی. همینطور مداوای خاطرات مربوط به حوادثی که تاثیر مخرب بر تمامی زندگی میگذارند مانند: تجاوز، جنگ و غیره.

دیدگاه این شاخه از روان درمانگری بر این اساس استوار است که مشکلات یا بیماری فرد تنها محدود به نقش و تاثیر خود او نمی شود؛ بلکه محیط زندگی و افراد پیرامون (همسر، خانواده، محل کار، جامعه …) هم نقش بسزایی در ایجاد و یا تقویت بیماری روحی یا مشکل فردی دارند.


یک سیستم تراپیست (روان کاو سیستمیک) مشکل فردی را در یک مجموعه کلی مورد بررسی قرار میدهد و همراه با مراجعه کننده به جستجوی میزان نقش فرد و نقش محیط پیرامون در ایجاد و تقویت مشکل یا بیماری می پردازد. سیستم تراپی خود شاخه های متفاوت دارد. معروف ترین شاخه آن روان درمانگری خانواده (Family therapy) و روان درمانگری رابطه زناشویی (Couples therapy) میباشد ولی شاخه های دیگری هم وجود دارند از جمله روان درمانگری افراد مسن، روان درمانگری گروهی و روان درمانگری فردی به شکل سیستماتیک (systemic psychotherapy).


بعضی اوقات مشکلات بیشتر به خود فرد ارتباط دارد. مثل بیماری افسردگی یا ترس یا بیماری فرسودگی جسمی و روحی که درکشورهای غربی بسیار متداول میباشد.

در طول روان درمانی خانوادگی بطور استاندارد و در روان درمانگری فردی در صورت لزوم، افراد دیگری هم دعوت میشوند که یک یا چند بار در جلسه صحبت حضور داشته باشند. دعوت شدگان میتوانند افراد خانواده باشند و یا همکار، همسایه، افراد فامیل همسر، همشاگردی و …
 


بعد از اولین ملاقات همراه با شما شروع میکنم به تحقیق و بررسی مشکلات و مسایلی که رنجتان می دهند و سعی بر این میشود که به این آگاهی برسیم که چه نقشی خود شما و چه تاثیر و نقشی افراد و محیط پیرامون شما در ایجاد و یا تشدید مشکلات شما دارند.

پس از تشخیص و نتیجه گیری همراه با شما یک طرح یا هدف انتخاب میشود برای حل و یا تخفیف مشکلات. اگر بعضی از مشکلات غیر قابل حل باشند، با هم نگاه میکنیم ببینیم چگونه شما میتوانید با این مشکلات کنار بیایید و یا راحت تر آن ها را تحمل کنید.

همزمان با روان درمانی/تراپی فردی و تمرکز بر قدرت خود شما، نگاه میکنیم چه کسانی و یا چه عواملی در سیستم زندگی شما میتوانند در بهبود شرایط کمک کنند. (افراد خانواده، همسر، افراد خانواده همسر، کارفرما…). همینطور سعی میشود شما و یا سایر افراد پیرامون به نقش خود در ایجاد و تداوم مشکلات آگاهی پیدا کنید تا بتوانید در بهبود شرایط و وضعیت روحی خود تغییر مثبت ایجاد کنید.

در تراپی فقط تمرکز بر مشکلات و حل آنها نیست بلکه به شما کمک میشود که راه برخورد با مشکلات را بیابید و مهم تر از همه اینکه خودتان را بهتر بشناسید و به قدرتتان بیشتر آگاه بشوید واز این قدرت و توانمندی برای بهبود و مسیر آینده بهتر استفاده کنید.


زمان هر جلسه تراپی یک تا یک ساعت و نیم میباشد. زمان بین جلسات تراپی و طول مدت آن براساس شرایط متفاوت افراد فرق میکند. بعضی اوقات دو تا پنج جلسه صحبت (تراپی) کافی است و گاهی اوقات به زمان بیشتری نیاز است. در اولین جلسه بر اساس بررسی و نتیجه گیری از مشکلات، چگونگی و مدت زمان تراپی تعیین می شود.


انتهای پیام