پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده از جرائم نظامی است یا عمومی؟ و آیا دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادسرا در خصوص قرار مجرمیت و منع تعقیب سرباز مذکور می تواند جرم را نظامی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟ 


قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست ، صلاحیت


پرسش : آیا اقدام سربازی در حین نگهبانی در محوطه نگهبانی به عابر نظامی دیگر که به فرمان ایست توجه ننموده و منتهی به قتل وی شده از جرائم نظامی است یا عمومی؟ و آیا دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادسرا در خصوص قرار مجرمیت و منع تعقیب سرباز مذکور می تواند جرم را نظامی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا خیر؟


نظر به اینکه سرباز وظیفه متهم در حین انجام وظیفه در پست نگهبانی و در داخل محوطه نظامی به طرف نظامی دیگری که به فرمان ایست وی توجه ننموده تیراندازی کرده و موجب قتل او شده است، در صورت احراز وقوع بزه، جرم به سبب انجام وظیفه خاص نظامی واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی نظامی است و با ین کیفیت قضات دادگستری در هر مرحله از رسیدگی و با در نظر داشتن اینکه تشخیص صلاحیت از وظایف و اختیارات شحص قاضی رسیدگی کننده است می توانند به عدم صلاحیت دادگاه عمومی و شایستگی دادگاه نظامی اظهار نموده و پرونده را پس از قطعیت اظهارنظر به مرجع صالحه ارسال دارند.


نظریه مشورتی شماره 469/7 مورخ 12/2/1363 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net