– حقوق مدنی ۱، اشخاص و محجورین ، دکتر صفایی ، سمت– حقوق مدنی ۲، اموال و مالکیت ، دکتر کاتوزیان ، میزان– سقوط تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد– حقوق مدنی ۵- مختصر حقوق خانواده ، دکتر صفایی ، میزان– درسهایی از عقود معین (دوجلدی) ، دکتر کاتوزیان ، گنج دانش– حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت، ارث ، دکتر کاتوزیان ، میزان– ارث ، دکتر شهیدی ، مجد– حقوق مدنی ۳- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار– حقوق مدنی ۴-  وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار– تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد– حقوق مدنی (جلد ۱و۲و۳) ، دکتر امامی ، اسلامی– قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان– اثبات و دلیل اثبات۲جلدی ، دکتر کاتوزیان ، میزان– حقوق مدنی(۶ و ۷) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد)،دکتر ناصر کاتوزیان– قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی– جزوه درسی حقوق مدنی (۳) دکتر درودیان– جزوه درسی حقوق مدنی(۴) دکتر درودیان