در خصوص کیفر خواست صادره از دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز در مورد آقای (م-پ) وکیل دادگستری که پیش از پایان مدت سه سال از تاریخ خدمت قضایی از محل خدمت خود اقدام به وکالت کرده تقاضای صدورحکم مجازات شده است. با توجه به این که وکیل یاد شده در آخرین محل خدمت قضایی خود که دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده پیش از پایان مدت سه سال از پایان خدمت قضایی خود با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در همان دادگاه اقدام به وکالت نموده و در لایحه تقدیمی به دادسرا نیز مراتب فوق را تایید کرده است، تخلف نامبرده برای بار اول در این مورد محرز بوده، برابر تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت مصوب 1376 با یک درجه تخفیف مقرر در ماده 83 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به خاطر نداشتن سابقه تخلف آقای (م-پ) را به مجازات درجه 2 مندرج در ماده 76 همان آیین نامه به توبیخ با درج در پرونده محکوم می نماید این رای نسبت به محکوم علیه قطعی است.


 


www.newslaw.net