پرسش : آیا با تصویب قانون قصاص ماده 179 قانون مجازات عمومی به قوت خود باقی است یا خیر؟ و در صورتی که شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و مرتکب قتل یکی یا هر دو آن ها شود حکم قضیه چیست و می توان ماده 22 قانون حدود و قصاص استناد نمود یا خیر؟
 


قتل زانی و زانیه به وسیله شوهر


پرسش : آیا با تصویب قانون قصاص ماده 179 قانون مجازات عمومی به قوت خود باقی است یا خیر؟ و در صورتی که شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و مرتکب قتل یکی یا هر دو آن ها شود حکم قضیه چیست و می توان ماده 22 قانون حدود و قصاص استناد نمود یا خیر؟


ماده 179 قانون مجازات عمومی صدراً و ذیلاً با اطلاق ماده 43 قانون حدود و قصاص سازگار نیست و لذا منسوخ بوده و قابل استناد نمی باشد، اما طبق موازین شرعی و فتوای حضرت امام مدظله العالی اگر کسی ببیند مرد اجنبی با زن وی زنا می کند و بتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل یا تصدیق اولیاء دم و یا علم قاضی اثبات نماید چنانچه مرتکب قتل یکی از آن ها یا هر دو بشود از وی قصاص نمی شود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست. ضمناً استناد به ماده 22 قانون حدود و قصاص در موارد مشمول آن ماده و همچنین اسناد به مقررات دفاع مشروع در موارد مشمول آن نه تنها بلااشکال بلکه لازم است.


نظریه مشورتی شماره 3840/7 مورخ 6/7/1367 اداره کل حقوقی قوه قضائیه


www.newslaw.net