ایران وکیلهمه مراجع: آرى، اطلاع دادن به زن لازم نيست؛ ولى طلاق بايد در زمانى انجام گيرد كه همسرش از حيض پاك باشد. از اين رو اگر بدون اطلاع طلاق بدهد آنگاه متوجه شود همسرش در ايام عادت ماهانه بوده يا برخى از شرايط صحت طلاق را نداشته، اين طلاق باطل خواهد بود.