ایران وکیل – یونانی هاي قدیم آن را یک نیروي الهی می دانستند که با فرد زاده می شود و آدم هاي عادي از وجودش بی بهره اند؛ اما روانشناسان امروزي می گویند کاریزما، بیشتر از آنکه یک نیروي معجزه آسا باشد، یک مهارت است؛ مهارتی که با تسلط تان بر حرکات چهره، بدن و حتی تک تک واژه هایتان می توانید از آن بهره مند شوید. کاریزماتیک ها خوب می دانند که چطور یک پیام را درست به هدف بزنند و مخاطب را روزها و سال ها با جملات شان درگیر کنند.

براي کاریزماتیک بودن، بیشتر از آنکه به یک نیروي مادرزاد یا دانش خارق العاده نیاز داشته باشید، به مهارت هاي درست سخن گفتن و هدف گیري درست پیام نیاز دارید، پس از همین حالا شروع کنید و شما هم کاریزماتیک شوید.  • شروع، حرف اول را می زند


یک فرد کاریزماتیک، خوب می داند که از کجا باید شروع کند و در لحظه اول چه تاثیري را روي مخاطبش بگذارد. با یک لبخند عمیق و جادویی کار را شروع کنید. به مخاطب تان با گشاده رویی این حس را القا کنید که گفت و گوي امروز برایتان اهمیت زیادي دارد و شما با تمام وجود، براي شنیدن پاسخ ها و نظراتش منتظر هستید. بعد از یک لبخند عمیق، کمی به سمت او بروید و با گشاده رویی با مخاطب امروز تان دست بدهید و اهمیت این ملاقات را برایش یادآوري کنید.  • یک پیام ماندگار بفرستید


کاریزماتیک ها جملات را بدون برنامه و هدف بیان نمی کنند. فرستادن پیام در دنیاي آنها، راز و رمز خودش را دارد. اولین اصلی که چنین افرادي به آن پایبند هستند، کمک به شنونده براي درك کردن، ارتباط برقرار کردن و به خاطر سپردن پیام است. حتما می پرسید که چطور چنین کاري امکان پذیر است.

کاریزماتیک ها با کمک استعاره، تشبیه و مقایسه به چنین هدفی می رسند. مهم نیست که بخواهید یک سخنرانی در مورد پیچیده ترین موضوعات تخصصی را ارائه دهید یا در مورد موضوعی با یکی از دوستان تان صحبت کنید.

استعاره می تواند در هر جا و هر متنی به کمک شما بیاید، اما فراموش نکنید که استعاره هاي شما، باید شایسته موقعیتی که در آن قرار گرفته اید باشد، پس با هوشمندي تان بدانید که در چه فضایی هستید و بعد از معجزه از این سه عنصر کمک بگیرید.  • قصه گوي خوبی باشید


داستان و حکایت هم به پیام شما براي خوردن به هدف کمک می کند. با کمک این دو عنصر، می توانید ارتباط عمیق تري را میان کلام تان و شنونده برقرار کنید، اما قبل از آنکه به یک داستان گوي خوب تبدیل شوید، باید یک داستان خوان حرفه اي باشید. حکایات سعدي، شعر هاي حافظ یا شهریار و حتی نوشته هاي دهخدا، می تواند بهترین کمک براي شما باشد.

اگر می خواهید سخنران خوبی باشید، باید با ادبیات میانه خوبی داشته باشید و بخشی از هر روز تان را به مطالعه اختصاص دهید. اما استفاده از این حکایات در صحبت هایتان آسان نیست. سعی کنید بجا و مرتبط با موضوع از آنها کمک بگیرید و به دام تعریف کردن داستان هاي تکراري نیفتید و با گفتن حکایت هاي پی درپی، از اصل صحبت دور نشوید. یادتان نرود که حکایات را باید در ذهنتان ساده سازي و خلاصه کنید و آنها را به چند جمله که در میانه سخنرانی تان می آید، تبدیل کنید.  • یادتان نرود که هر سخن جایی دارد


اگر در یک گفت وگو قرار گرفته اید، وضعیت تان با زمانی که سخنرانی می کنید باید فرق کند. شما که می خواهید کاریزماتیک باشید، باید آداب گفت وگو را هم خوب بشناسید، به فرد مقابل تان احترام بگذارید، صحبت هایش را قطع نکنید و با خوب گوش کردن، هم به او احترام بگذارید و هم پاسخی مناسب را در ذهنتان بپرورانید.

از طرف دیگر، خود را یک فرد همه چیز دان معرفی نکنید و به فرد مقابل این احساس را بدهید که برخی چیز هایی که نمی دانسته اید را به شما انتقال می دهد و با حرف هایش روي شما تاثیر می گذارد. کاریزماتیک شدن هم مثل هر کار دیگري به تمرین نیاز دارد، پس نخواهید درست در مهم ترین سخنرانی تان، از نکاتی که به تازگی یادگرفته اید، استفاده کنید. در گفت وگو هاي عادي و روزمره تان، اصل هایی که آموخته اید را تمرین کنید.

اشکالی ندارد اگر گاهی شکست بخورید. شما در این ملاقات هاي ساده نقاط ضعف و قدرت تان را می شناسید و می فهمید که چه رفتاري می تواند شما را کاریزماتیک تر جلوه دهد. کسب کاریزما، کار یک شب و یک لحظه نیست. شما ماه ها و سال ها براي تبدیل شدن به یک کاریزماتیک واقعی زمان نیاز دارید.  • مخاطب را به بازي بگیرید


تضاد، کلید رسیدن به هدف است چراکه یک متن را با دلایل و تلاش براي پیروز شدن در چنین مبارزه اي همراه می کند و می تواند تا مدت ها آن را در ذهن شنونده اش ماندگار کند. کمتر کسی است که این جمله جان اف کندي را شنیده باشد و از یاد برده باشد .« نپرسید که کشورم براي من چه می تواند بکند، بپرسید، من براي کشورم چه می توانم بکنم. » اهمیت تضاد در ماندگار شدن یک سخنرانی چندان درك نشده است، اما باید بگوییم که این روش، یکی از ساده ترین و تاثیرگذارترین تاکتیک هایی است که می توانید یاد بگیرید و در صحبت هایتان از آن استفاده کنید. با کمک تضاد، مخاطب را وارد یک کشمش کنید و او را اسیر توانایی تان در فلسفه بافی کنید. به کار بردن جملات متضاد، مخاطب را به یک درگیري درونی وارد می کند و عقاید کهنه او را به چالش می کشد. اینجاست که مخاطب گمان می کند در تمام این سال ها در اشتباه بوده و باید سر و سامانی به عقاید قدیمی اش بدهد.


جملات ادبی و تک بیت ها، چه در گفت وگوهاي روزانه و چه در سخنرانی هاي بزرگ، به کرات استفاده می شود اما یک فرد کاریزماتیک، بیشتر از هر کس دیگري از آنها کمک می گیرد. تفاوت این جملات با داستان ها در این است که این بار شما به متن به طور کامل وفادارید و دقیقا همان چیزي را که یک شاعر یا نویسنده بیان کرده، مطرح می کنید. این جملات می تواند در شروع صحبت هاي شما به کار برود یا در پایان آن، باعث ماندگاري کلام تان شود.

چنین پایان بندي اي، می تواند مثل یک نتیجه گیري باشد و چند ساعت صحبت شما را در چند بیت یا چند جمله خلاصه کرده و آن را در ذهن مخاطب حک کند. شاید گاهی لازم باشد از اشعار فردوسی استفاده کنید و گاهی هم چند جمله از یک طنزپرداز ماهر بتواند ارزش کلام شما را چند برابر کند.  • شنونده را وارد میدان کنید


وارد کردن مخاطب به جریان صحبت هایتان راه هاي متفاوتی دارد اما سؤال کردن یکی از بهترین راهکار هاست. مطرح کردن این پرسش ها می تواند دو تاثیر متفاوت داشته باشد؛ سؤال شما می تواند خیلی صریح و ابتدایی باشد و با اولین جرقه ذهن شنونده، پاسخش را دریافت کند. چنین سؤالی ابزار آدم هاي کاریزماتیک نیست؛ اما از طرف دیگر، سؤال شما می تواند به طراحی یک پازل کمک کند و ذهن مخاطب را براي دریافت جواب، ساعت ها و روزها به فعالیت وادارد. با سؤال تان ذهن مخاطب را درگیر کنید و به او این حس را بدهید که پاسخش می تواند تاثیر خارق العاده اي بر این موضوع بگذارد.

به او بفهمانید که این پاسخ و نتیجه گیري او در مورد این موضوع، می تواند تکلیف خیلی چیز ها را عوض کند. کاریزماتیک ها، خشک و بی حرکت حرف نمی زنند. صحبت هاي آنها برخلاف افراد ناموفق، هیچ شباهتی به خواندن یک متن از رو ندارد. آنها می توانند بهترین کمک را از بدنشان بگیرند و با خندیدن، اخم کردن و تکان دادن به موقع دست ها، شدت پیام شان را بیشتر کنند. کاریزماتیک ها، ظاهرشان را با پیام شان هماهنگ می کنند. در جایی که یک پیام حماسی می خوانند، محکم تر حرف می زنند و وقتی یک خاطره خنده دار را تعریف می کنند، لبخند آرامی را روي لب هایشان می آورد. یک فرد کاریزماتیک می داند که تعجبش را باید هم با حرف و هم با چهره اش نشان دهد و خشمش را هم تنها با یک کلمه به نمایش نمی گذارد.


 


رفتارهاي عملی باوقار و کاریزماتیک


 


 
 


چه کسی اول دست دراز می کند؟

-بزرگ تر به کوچک تر

-مافوق به زیر دست (در نیروهاي مسلح)

-رئیس به مرئوس (در نظام اداري)


هنگامی که کسی چند بسته یا پاکت در دست دارد و دست هایش آزاد نیست، نباید دست خود را به سوي او دراز کنیم تا مجبور شود براي دست دادن بسته ها را زمین بگذارد یا همه را در یک دست یا زیر بغل نگه دارد. هنگام دست دادن نباید دست طرف مقابل را فشرد، به خصوص اگر انگشتري در دست داشته باشد یا زمان دست دادن را طولانی کرد .


هنگام جدا شدن از یک جمع، دست دادن با همه لزومی ندارد و فقط می توان با یک معذرت خواهی خداحافظی کرد .


آقایان باید بدون دستکش دست بدهند، درصورتی که طرف مقابل دست دراز کرده و زمانی براي در آوردن دستکش نیست، دست دادن با دستکش ضمن عذر خواهی مانعی ندارد و این جمله گفته می شود : “ببخشید که با دستکش دست می دهم .”


هنگام دست دادن با کسی نباید فاصله آنقدر زیاد باشد که مجبور شوید دست خود را خیلی دراز کنید .

هنگام دست دادن باید به صورت شخص نگاه کرد و با لبخند یا کمی خم کردن سر اظهار خوشحالی کرد .

هنگامی که مهمانان در حال غذا خوردن هستند و مهمان تازه اي وارد می شود فقط میزبان با او دست می دهد و سایرین با لبخند و تکان دادن سر اظهار آشنایی می کنند .  • کی به کی سلام می کند؟


 
 


نوبت پیشی گرفتن در سلام کردن به ترتیب زیر است:

-کوچک تر به بزرگ تر

-زیر دست به مافوق

-مهمان به میزبان

-تازه وارد به حاضران


درصورتی که آقایان کلاه داشته باشند، هنگام احوال پرسی و سلام باید کلاه خود را بردارند و تا قبل از خداحافظی آن را بر سر نگذارند .

در سلام کردن معمولا اسم طرف مقابل گفته می شود. به عنوان مثال: صبح به خیر آقاي محمدي- یا سلام خانم حسینی .

سلام کردن درحالی که سیگار به لب باشد، شایسته نیست .  • کی به کی معرفی می شود؟


 
 


-کوچک تر به بزرگ تر

ابتدا نام بزرگ تر آورده می شود، سپس نام کوچک تر. مثال: آقاي حسینی (بزرگ تر)، اجازه می فرمایید آقاي محمدي(کوچک تر) را به شما معرفی کنم؟

-معرفی آقا به خانم

ابتدا نام خانم برده می شود، بعد نام آقاي مورد نظر. مثال: خانم حسینی اجازه می فرمایید آقاي جمشیدي را به شما معرفی کنم؟

استثنا: در حضور اشخاص مهم (رئیس جمهور، شخصیت هاي مذهبی و. . . خانم به آقا معرفی می شود).

خانم ها را براي معرفی نزد آقایان نمی برند بلکه درصورت نیاز به معرفی، آقایان نزد خانم ها می روند .

خانمی که نشسته است براي معرفی از جاي خود بلند نمی شود، مگر اینکه با خانمی مسن تر از خود یا شخصیتی بلند مرتبه روبه رو شود که در این حالت براي سلام و علیک و معرفی از جاي خود بلند می شود .

هنگام معرفی یک دوشیزه به بانو، دوشیزه باید از جاي خود بلند شود .

حتی المقدور میزبان مهمان ها را به یکدیگر معرفی می کند، در غیراین صورت مهمان هایی که نخستین بار با یکدیگر برخورد می کنند، خود را و در صورتی که همراهانی داشته باشند، آن ها را نیز به طرف مقابل معرفی می کنند .


براي معرفی 2 نفر درصورتی که از نظر مقام، شغل، سن یا درجه (درصورت نظامی بودن) هم تراز باشند معرفی هر کدام به یکدیگر فرقی نمی کند. مثال: آقاي محمدي، این آقاي حسینی است .

براي معرفی یک نفر به یک گروه، ابتدا نام تازه وارد گفته می شود و سپس نام یکایک گروه، نشسته یا ایستاده معرفی می شوند .

گفته شود . « از ملاقات شما خوشحالم » هنگام معرفی بهتر است جمله

در معرفی باید اسامی را واضح و آهسته بیان کرد .

درصورتی که هنگام معرفی نام کسی را فراموش کردید یا مطمئن نیستید، نباید اشتباه تلفظ کنید، بلکه باید خیلی ساده از او معذرت خواسته و مجددا نام او را پرسیده و به شخص ثالث معرفی کنید .

در مهمانی ها هنگام معرفی، آقایان در هر سنی باید جلوي پاي خانم ها بلند شوند و تا نشستن خانم ها ایستاده باقی بمانند .

اگر اختلاف سن زیاد باشد، تنها به معرفی کوچک تر اکتفا کرده و معرفی بزرگ تر در جمله مستتر است. مادربزرگ، دوستم فرید را معرفی می کنم .

خانم مجرد به خانم متاهل معرفی می شود .

هنگامی که بچه ها به بزرگ تر ها معرفی می شوند، احوالپرسی وظیفه بزرگ ترهاست .

موقعی که خانمی می خواهد همسر خود را به خانمی معرفی کند عنوان آقا را به کار نمی برد ولی اگر بخواهد به شخص ناشناس معرفی کند می گوید همسرم.

موقع معرفی به کسی نباید زیاد خم شوید بلکه سر را پایین گرفته و یک لبخند و تکان دادن سر کافی است .

اگر هنگام معرفی نام یا شغل شما اشتباها گفته شده، آن را مودبانه تذکر دهید و نام یا شغل خود را بگویید .

براي معرفی در مهمانی ها، میزبان نباید بیش از حد از یک مهمان تعریف کند .

در مهمانی هاي رسمی خدمتکاران به مهمانان معرفی نمی شوند ولی در مهمانی هاي دوستانه می توانید آن ها را معرفی کنید .

به کار بردن اسم کوچک اشخاص مستلزم رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه با آن هاست.  • چه موقع آقایان جلوتر از خانم ها حرکت می کنند؟


 
 


هنگام عبور از درهاي گردون به منظور چرخاندن در

عبور از درهاي فنردار به منظور نگهداري در

براي باز کردن در هاي گردون یا فنردار، اگر خانم جلو بود، آقا باید جلو رفته، عبارت اجازه بفرمایید را گفته، در را باز کند و آن را نگه دارد تا خانم داخل شود .

هنگام ورود به رستوران

عبور از میان جمعیت

هنگام حرکت در صفوف ( صف اتوبوس، بانک و …)

هنگام بالا رفتن از پله ها

هنگام پایین آمدن از پله ها

صفوف نشسته (در سینما، تئاتر، سخنرانی ها و…) به منظور باز کردن راه عبور براي خانم ها  • حضور در رستوران


 
 


در رستوران هم باید اصول خاصی را رعایت کنید به ویژه اگر به صورت رسمی به رستوران دعوت شده اید

بعد از ورود به رستوران، گارسون براي هدایت شما به میز غذا در جلو حرکت کرده و سپس خانم و بعد آقا حرکت می کند، آقا باید در نشستن خانم در جابه جایی صندلی کمک کند (گاهی این عمل توسط گارسون انجام می شود ).

درصورت کوچک بودن میز، خانم و آقا روبه روي هم می نشینند، درصورتی که میز بزرگ باشد، پهلوي یکدیگر می نشینند .

در رستوران خانم کیف و دستکش یا بسته اي که همراه دارد روي میز نمی گذارد، بلکه باید از صندلی اضافی موجود استفاده کند .

براي سفارش غذا در رستوران باید از عبارت آقاي گارسون یا خانم گارسون استفاده کرد و نباید کلمات پسر/دختر را به کار برد .

گارسون هنگام آوردن غذا ابتدا براي خانم سرو می کند .


درصورتی که به نظر شما قاشق، چنگال و کارد تمیز نبود، نباید با دستمال روي میز آن ها را تمیز کرد، بلکه باید از گارسون بخواهید که آن ها را تعویض کند .

در رستوران اگر قاشق، چنگال و کارد روي زمین افتاد نباید آن را برداشت، این کار توسط پیشخدمت انجام می شود .

اگر در رستوران مهمان بودید، سعی نکنید ارزان ترین یا گران ترین غذا را سفارش دهید، بلکه حالت تعادل را حفظ کنید، مگر اینکه میزبان خود غذاهاي دیگري سفارش دهد .

وقتی آقا و خانمی در رستوران نشستند و اگر آقایی آشنا سر میز آمد، آقا از جاي خود بلند شده و تعارف می کند، ولی برخاستن خانم ضرورتی ندارد .

در رستوران هنگام برخورد با یک دوست، یک سلام کوتاه با تکان دادن دست کافی است .

در موقع سفارش غذا، خانم نظرش را به آقا گفته، آقا دستور غذا را می دهد. درصورتی که تعداد نفرات زیاد باشد، پیشخدمت می تواند دستور غذا را از هر نفر از جمله خانم ها بگیرد.


 


تهیه کننده : شیوا ترابی


اصول و مبانی شخصیت کاریزماتیک – رضا فریدون نژاد


پایگاه نیوزی ایران وکیل