ایران وکیل – حکم ازدواج دائم پسر مسلمان با دختر اهل کتاب چیست؟


پاسخ: صحیح و مکروه است البته کسی که زن مسلمان دارد باید از وی اذن بگیرد.