ایران وکیل – اگر دختر، بدون اذن پدر ازدواج كرد و بعد پدر آن عقد را تنفيذ نكرد، تكليف چيست؟ آيا عقد باطل است؟


آيات عظام امام خمینی، تبريزى، سيستانى و نورى: عقد باطل است و بدون اجراى طلاق، مى توانند از يكديگر جدا شوند.


آيات عظام بهجت و فاضل: خير، عقد صحيح است و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند، بايد صيغه طلاق را جارى كنند.


آيات عظام خامنه اى، صافى، مكارم و وحيد: اگر پدر عقد را تنفيذ نكند، احتياط [واجب ]آن است كه نگاه محرمانه به يكديگر نكنند و مرد زن را طلاق دهد.


انتهای پیام