افرادی که دارای شخصیت خودشیفته هستند به خود حق می دهند که دیگران را با دروغهای خود به بازی بگیرند و کمتر متوجه ضرر و زیانهایی هستند که با دروغگویی، ریا و تزویر خود به مردم وارد می کنند
 


ایران وکیل – سه تیپ شخصیتی بیشتر از سایر شخصیتها در رابطه با دروغگویی مطرح هستند.


 
 


1- شخصیت هیستریکی(نمایشی)


افرادی که دارای آن‌گونه شخصیت هستند از دروغ به عنوان ابزاری برای جلب توجه و محبت دیگران نسبت به خود استفاده می کنند. برای رسیدن به این هدف فرد ویژگی هایی همچون درک شهودی، سریع عمل کردن، تلفیق‌پذیری، هیجانی بودن، خیالبافی و رؤیایی فکر کردن دارد که در نهایت به عدم دقت و اطمینان وی منجر می شود. لذا، هیجانی بودن این نوع شخصیتها سبب اختلاط اطلاعات صحیح و غلط به طور همزمان می شود و درک واقعیت مطلبی است که در همان لحظه احساس می شود ولی در زمان دیگر مطلب را طور دیگری احساس می کند. مانند چوپان دروغگو که چندین بار به دروغ بانگ برآورد که گرگ آمده، مردم که به کمک وی شتافتند گرگی ندیدند. اگر از چوپان علت این کار پرسیده شود وی اظهار می دارد در یک لحظه احساس کردم گرگ دارد به ما حمله می کند سپس فریاد برآوردم.


 
 


2- شخصیت خودشیفته


افرادی که دارای شخصیت خودشیفته هستند به خود حق می دهند که دیگران را با دروغهای خود به بازی بگیرند و کمتر متوجه ضرر و زیانهایی هستند که با دروغگویی، ریا و تزویر خود به مردم وارد می کنند. این‌گونه افراد اغلب وقایع بیرونی را بر اساس نیازهای درونی خود تغییر می دهند زیرا آنها مبتلا به خودبزرگ‌بینی هستند و خود را از دیگران بهتر، بزرگتر و شایسته تر می دانند. این‌گونه افراد نیاز به تایید دیگران دارند و این نیاز است که آنها را ملزم می سازد که همیشه خود را در وضعیت ایده‌آلی ببینند. لذا در جلوه دادن توانایی‌ها و دیگر صفات خود اغراق می کنند و درصدد تحریف حقایق نیز هستند.
 


نحوه ی تفکر این‌گونه افراد جزئی و محدود به ظواهر پدیده‌ها است. این‌گونه افراد اغلب اشتغال ذهنی بیمارگونه ای به اعمال خود از نظر صحیح بودن یا نبودن آن دارند. به طوری که آن‌ها را به تکرار وادار می کند و برای توجیه عمل خود، اقدام به دروغگویی می کنند. علت را شاید بتوان در مشغول بودن ذهن آن‌ها با جزئیات، هیجانات محدود و فقدان تفکر کلی دانست.


بیشتر بخوانید:


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: مشکلات نوجوانی و جوانی – ابوالقاسم اکبری


پایگاه نیوزی ایران وکیل