ایران وکیل – سی ویژگی کسانی که کتاب نمی خوانند:


۱-خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و Propaganda  قرار می گیرند؛


۲-حرف های تکراری می زنند؛


۳-دایره ی واژگان آنها بسیار محدود است؛


۴-خود را نمی شناسند؛


۵-با هیجان و احساس زندگی می کنند؛


۶-بخش استدلالی ذهن آنها تقریباً تعطیل است؛


۷-استعداد پوپولیست شدن را پیدا می کنند؛


۸-قوای عقلی آنها پرورش نیافته است؛


۹-بر آنچه می گویند خیلی کنترل ندارند؛


۱۰-گوش کردن به دیگران را نمی آموزند؛


۱۱-مستعد پذیرش شایعات هستند؛


۱۲-اهمیت متفاوت بودن انسانها را کشف نمی کنند؛


۱۳-مغز، حالت سولفاته پیدا می کند؛


۱۴-غلظت یادگیری آنها به شدت کاهش می یابد؛


۱۵-فرصت فکر کردن در زندگی را از دست می دهند؛


۱۶-با واژه «انتقاد» بیگانه اند؛


۱۷-زمینه های تداوم اقتدارگرایی را فراهم می آورند؛


۱۸-حرف های نسنجیده زیاد می زنند؛


۱۹-منافع خود را به خوبی تشخیص نمی دهند؛ 


۲۰-با واژه «مشورت» ناآشنا هستند؛


۲۱-حکومت ها را خوشحال می کنند؛


۲۲-باعث می شوند که نظام حزبی در یک کشور شکل نگیرد؛


۲۳-زود عصبانی می شوند؛


۲۴-از حقوق شهروندی خود و دیگران ناآگاه هستند؛


۲۵-برای رشد فکری و شخصیتی، احساس نیاز نمی کنند؛


۲۶-در همه زمینه ها، اظهار نظر می کنند؛


۲۷-راحت بر دیگران القاب می گذارند؛


۲۸-تفاوت بین توهم و غیرتوهم را نمی دانند؛


۲۹-تعریفشان در خصوص زندگی، از غرایز انسانی فراتر نمی رود؛


۳۰-نمی دانند جهل چیست.


انتهای پیام