سلولیت (Cellulite)

امروزه زیبایی و تناسب اندام برای بسیاری از افراد بویژه بانوان از اهمیت زیادی برخوردار است، اما سلولیت می تواند با ایجاد ناهنجاری در اندام های بانوان زیبایی آنها را تحت الشعاع قرار دهد

منبع: hidoctor.ir,http://namnak.com