ماده ۴۸۸(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع (نتیجه یا) جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف-در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.


ب- در شبه عمد، ظرف دوسال قمری.


پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری؛ (این حکم شامل سقط جنین نیز می باشد).


تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.


ماده ۴۸۹(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هرسال، یک شوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هرسال نصف دیه را بپردازد.


ماده ۷۲۵(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- دیه جنایت بر میت، حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.


ماده ۴۹۰(ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است. مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.


ماده ۴۹۱ (ق.م.امصوب ۱۳۹۲)- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد؛(در واقع مهلت پرداخت دیه در موارد جنایت عمد، اصولاً تابع توافق طرفین است در صورت عدم توافق بر مهلت معین،”دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد).


انتهای پیام