طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری


بند اول) ابلاغ رای داوری


مستنداً به ماده 485 ق.آ.د.م در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد :


حالت اول : در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است :


در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست؛ لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجدداً تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد.


حالت دوم : در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی نشده است :


چنانچه طرفین در قرارداد داووری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رای بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.


بند دوم) اجرای رای داوری


هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.


 


منبع: دعوای ابطال رأی داوری – توحید زینالی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری