هر چند تبصره ماده 491 ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است؛ لیکن در رویه قضایی، متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه خود را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید
 


طریقه و آثار اعتراض به رای داوری


بند اول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن


هر چند تبصره ماده 491 ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است؛ لیکن در رویه قضایی، متقاضی ملزم می شود درخواست اعتراضیه خود را در قالب دادخواست به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید. نظر به درخواست بودن این نوع اعتراض نباید هزینه دادرسی بر آن بار شود لیکن در رویه دادگاه ها دعوای اعتراض و ابطال رای داوری، یک دعوای غیر مالی محسوب و هزینه دادرسی معادل دعوای غیر مالی، از معترض اخذ می شود.


بند دوم) آثار اعتراض به رای داوری


حال پرسش این است با وجود درخواست ابطال رای داوری همانند آراء محاکم بدوی، اثر تعلیقی یا انتقالی بر این موضوع بار است یا خیر که در ذیل به تشریح آن می پردازیم :


1-اعتراض به رای داور، اثر تعلیقی ندارد :


به موجب ماده 493 اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نیست قابل اجرا می باشد، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار توقف اجرای رای داوری را صادر خواهد کرد.


2-اعتراض به رای داور، اثر انتقالی ندارد :


چرا که دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م رسیدگی به عمل می آورد و حکم به بطلان رای داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان می نماید.


چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رای داور صادر شود، رسیدگی مجدد به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست خواهد بود، بنابراین، با چشم پوشی از علت بطلان رای داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. در این خصوص ماده 491 چنین تعیین تکلیف نموده است: «چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد».


 


منبع: دعوای ابطال رأی داوری – توحید زینالی


پایگاه نیوزی ایران وکیل – گزیده موضوعی کتب داوری و میانجیگری