پیش از ورود اقوام آریایی به ایران و تقسیم آن به گروههای مختلف، اقوام بومی ایران مانند ملل و اقوام همسایه ی خود مذهب مادر – خدایی داشته و در نواحی مختلف ایران پرستش الهه – مادر رایج بود. تندیسهایی که به دست آمده به وجود این مذهب در آن ادوار گواهی می دهد
 


پیکرک‌های زنانه نشانه قدمت مذهب بانو – خدایی در ایران و جهان


اکتشاقات باستان شناسی که در اواخر قرن نوزدهم و بعد از آن در ایران به عمل آمد، سبب گردید که به تدریج نمونه های قابل تفسیری درباره ی چگونگی گسترش پرستش الهه – مادر به دست آید. گفته می شود اولین بار حفریات شوش بود که راز پرستش این الهه را در ایران افشاء کرد.


پیش از ورود اقوام آریایی به ایران و تقسیم آن به گروههای مختلف، اقوام بومی ایران مانند ملل و اقوام همسایه ی خود مذهب مادر – خدایی داشته و در نواحی مختلف ایران پرستش الهه – مادر رایج بود. تندیسهایی که به دست آمده به وجود این مذهب در آن ادوار گواهی می دهد. اقوام آریایی پس از آغاز مهاجرت خود به سوی غرب، روش پدر – شاهی خویش را و به همراه آن مذهب پدر – خدایی را در سرزمین های مفتوحه رواج دادند. چنین به نظر می رسد که پرستش الهه – مادر و تندیسهای کوچک او از آسیای غربی و دشتهای روسیه جنوبی و دره دُن (Don) در آغاز دوره ی فرهنگی اورینیاسین که در آن نواحی به علت وفور تیغه های خاص به نام فرهنگ گراوتیان نامیده شده، همراه با مهاجرت اقوام آسیایی در اروپای مرکزی و شرقی اشاعه یافته است. این سنت که در حوالی دریای خزر همراه با تردد طولانی، عمیق و ریشه دار گردیده بود، بعدها در امتداد سواحل مدیترانه برای هزاران سال باقی بود.
 


نقوش و تندیسهای الهه – مادر ضمن حفریات و اکتشافات غارهای اقامتگاه انسان دوران کهن سنگی در بسیاری نقاط جهان به دست آمده است.


این تندیسهای متعدد که در یک حوزه وسیع جغرافیایی در فرهنگهای دوران پارینه سنگی جدید به دست آمده‌اند تماماً در خصوصیاتی با هم شبیه هستند و آن مبالغه و تاکید در برجسته نشان دادن سینه ها و شکم و دستگاه تناسلی آنان می باشد که مبین وظایف باروری و توالد و اعتقاد به الهه در حیطه وظایف مادریش می باشد.


به طور کلی پرستش الهه – مادر یکی از ریشه دارترین اعتقادات مذهبی در طول حیات بشری بوده که قدیمیتر از ظهور خدایان متعدد و قبل از تجسم خدایی در مظاهر مذکر و پدرخدایی بوده و در نخستین مراحل تمدن بشر یعنی دوران کهن سنگی گسترش یافته است.


بیشتر بخوانید:


علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران (قسمت اول)


علل ساخت پیکرک زن در فرهنگ‌های پیش از تاریخ ایران (قسمت دوم)


 


 


تهیه کننده: عاطفه کریمی


منبع: شناخت هویت زن ایرانی در گستره‌ی پیش تاریخ و تاریخ – شهلا لاهیجی – مهرانگیز کار


پایگاه نیوزی ایران وکیل