امروز مجلس هنگام بررسی استیضاح ربیعی شاهد صحنه های عجیب و تلخی بود؛ رییس که اعلام تنفس کرد، بی اغراق نفسم به شماره افتاده بود. در آن حال یکی از دوستانم پرسید: راستی ما عصاره فضایل کیستیم؟! 


محمود صادقی نماینده مجلس در خصوص اتفاقات مجلس در جلسه بررسی استیضاح ربیعی توییتی را منتشر کرد.


 صادقی در توییتر خود نوشت؛ 


امروز مجلس هنگام بررسی استیضاح ربیعی شاهد صحنه های عجیب و تلخی بود؛ رییس که اعلام تنفس کرد، بی اغراق نفسم به شماره افتاده بود. در آن حال یکی از دوستانم پرسید: راستی ما عصاره فضایل کیستیم؟!


انتهای پیام