دعوای ابطال رای داوری


نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از حدود


 مشخصات طرفین


نام


نام خانوادگی


نام پدر


سن


شغل


محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی


خواهان


 


 


 


 


 


 


خوانده


 


 


 


 


 


 


وکیل


 


 


 


 


 


 


خواسته یا موضوع


صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور به جهت صدور رای خارج از اختیارات داور بوده است


دلایل و منضمات


کپی مصدق: 1.بیمه نامه شماره … 2.اظهارنامه شماره … ابلاغیه مورخ … 3.وکالتنامه 4.دادنامه دادگاه بدوی 5.دادنامه دادگاه تجدیدنظر 6.دادنامه دادگاه تجدیدنظر


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی


احتراماً به استحضار می رساند :احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………… به اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهت اینکه طبق قراردد داوری مسئله تخلیه یک باب مغازه و اجور معوقه آن به داوری ارجاع می گردد در حالی که داور محترم به موضوع خسارات وارده به ملک نیز ورود نموده و اظهارنظر نموده اند در حالی که چنین اختیاری نداشته اند. فلذا تقاضای اعتراض و ابطال رای در قسمت مربوطه را مورد استدعاست.   


محل امضاء-مهر- اثر انگشت


 


شماره و تاریخ ثبت دادخواست


ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع