دعوای ابطال رای داوری


نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت


 مشخصات طرفین


نام


نام خانوادگی


نام پدر


سن


شغل


محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی


خواهان


 


 


 


 


 


 


خوانده


 


 


 


 


 


 


وکیل


 


 


 


 


 


 


خواسته یا موضوع


صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور به جهت صدور و تسلیم رای در خارج از مهلت داوری


دلایل و منضمات


قرارداد داوری نظریه داوری سایر دلایل


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی


احتراماً به استحضار می رساند :احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………… به اینجانب/اینجانبان ابلاغ گردیده است به عرض می رساند :اولاً : مدت داوری از تاریخ ………….. شروخ و پایان مدت داوری در تاریخ …………… بوده است در حالی که داور در تاریخ ………………. یعنی یک ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رای نموده اند؛ثانیاً : در تاریخ ………….. یعنی یک ماه پس از صدور رای داوری اقدام به تسلیم رای به دادگاه ذی صلاح برای ابلاغ نموده است نموده اند؛ لذا نظر به اینکه برابر نص صریح ماده 489ق.آ.د.م این رای قابلیت اجرایی نداشته و باطل می باشد؛ بنابراین، تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری مورد استدعاست.   


محل امضاء-مهر- اثر انگشت


 


شماره و تاریخ ثبت دادخواست


ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع