دعوای ابطال رای داوری


نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق


 مشخصات طرفین


نام


نام خانوادگی


نام پدر


سن


شغل


محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی


خواهان


 


 


 


 


 


 


خوانده


 


 


 


 


 


 


وکیل


 


 


 


 


 


 


خواسته یا موضوع


صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به این جهت مخالفت رای داور با قوانین موجد حق


دلایل و منضمات


کپی مصدق: 1.بیمه نامه شماره …. 2.اظهارنامه شماره … ابلاغیه مورخ … 3.وکالتنامه 4.دادنامه دادگاه بدوی 5.دادنامه دادگاه تجدیدنظر 6.دادنامه دادگاه تجدیدنظر


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی


احتراماً به استحضار می رساند :احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………… به اینجانب/اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات که اینجانب ……… به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره از دادگاه عمومی …. احد از فرزندان متوفی می باشم که طبق مقررات شرعی و قانونی مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و یک خواهر مالک دو هفتم از ماترک مرحوم …. می باشم در حالی که در رای داوری اینجانب مالک …… شناخته شده ام؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق و مخالفت رای داور با مقررات شرعی و قانونی استدعای ابطال رای داور را مورد تقاضاست.  


محل امضاء-مهر- اثر انگشت


 


شماره و تاریخ ثبت دادخواست


ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع