نمونه دادخواست درخواست تعیین داور


 مشخصات طرفین


نام


نام خانوادگی


نام پدر


سن


شغل


محل اقامت-خیابان-کوچه-پلاک-کد پستی


خواهان


 


 


 


 


 


 


خوانده


 


 


 


 


 


 


وکیل


 


 


 


 


 


 


خواسته یا موضوع


1.تعیین داور طرف مقابل مستنکف 2.تعیین داوران (هیئت کارشناسی) مورد ادعای خوانده و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل


دلایل و منضمات


کپی مصدق:1.بیمه نامه شماره … 2.اظهارنامه شماره … ابلاغی مورخ … 3.وکالت نامه 4.دادنامه دادگاه بدوی 5.دادنامه دادگاه تجدیدنظر 6.دادنامه دادگاه تجدیدنظر


ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی


احتراماً به استحضار می رساند :به موجب مفاد ماده 22 بیمه نامه شماره … مورخ … تنظیمی فی مابین شرکت موکل و خوانده که صراحت دارد «اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفر کارشناس نیوزه که هر یک از طرفین انخاب خواهد کرد و یک کارشناس نیوزه که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد واگذار و نظر اکثریت هیئت کارشناسی برای هریک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود» و با توجه به طرف مقابل به جهت انجام تعهدات قراردادی و معرفی داور اختصاصی و توافق در مورد داور مرضی االطرفین خوانده محترم در خصوص موارد مذکوره فوق اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعای تعیین داور مستنکف با تخصص در امور بیمه ای برای حل و فصل اختلافات به وجود آمده را دارد.    


محل امضاء-مهر- اثر انگشت


 


شماره و تاریخ ثبت دادخواست


ریاست محترم شعبه ……. دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع